Тропи (художнI засоби) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13953


Анафора (вiд грецького anaphora, буквально винесення нагору) стилiстична фiгура, яка утворюється повтором слiв або словосполучень на початку сумiжних мовних одиниць. Наприклад, у поемi М. Рильського Слово про рiдну матiр кожна нова строфа починається пiднесеним i урочистим: Благословен той день i час… Благословенна ти в вiках… Благословеннi ви, слiди… Антитеза (вiд грецького antithesis протиставлення) стилiстична фiгура, яка утворюється зiставлен ням слiв або словосполучень, проти лежних за змiстом. Антитеза часто трапляється в прислiвях та приказ ках, афоризмах: Ситий голодному не вiрить, Праця чоловiка годує, а лiнь марнує. У мужички руки чорнi, В панi рученька тендiтна. Леся Украïнка. У KPA ÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА Гiпербола (вiд грецького hyperbole перебiльшення) зворот, у якому ознаки описуваного предмета подано в надмiрно перебiльшеному виглядi з метою привернути до них увагу чи тача. В основi гiперболи лежить еле мент певноï абсурдностi, рiзкого про тиставлення здоровому глузду або суспiльному досвiдовi. Спини мене, отямся i отям, Така любов буває раз в нiколи. Л. Костенко. Так нiхто не кохав. Через тисячi лiт лиш приходить подiбне кохання. В. Сосюра. Евфемiзм (вiд грецького euphemis- mos, вiд eu добре i phemi говорю) милозвучне слово або вираз, ужитi для замiни непристойних, небажаних, за боронених. Має давнє мiфологiчне корiння, коли не дозволялося назива ти певний тотем, речi або явища тощо. Наприклад: помер пiшов з життя, смерть бiла з косою, чорт нечис тий, стара людина лiтня людина. Епiтет (вiд грецького epitheton оз начення або прiзьвисько) такий мовно-поетичний засiб, який шля хом художнього переосмислення на дає означуваним словам особливоï художньоï забарвленостi й наповне ностi. Iншими словами епiтет це особливе художнє означення. Мрiють крилами з туману Лебедi рожевi, Сиплють ночi у лимани Зорi сургучевi. В. Симоненко. Iронiя (вiд грецького еiгопеiа, бук вально удаване незнання) ху дожнiй троп, який виражає глузли во-критичне ставлення митця д0 предмета зображення. Це насмiшка замаскована зовнiшньою благоприс тойною формою. Од молдаванина до фiна На всiх язиках все мовчить, Бо благоденствує! Т. Шевченко. Метафора (вiд грецького metapho- га перенесення) один з основних тропiв поетичного мовлення. В мета форi певнi слова та словосполучення розкривають сутнiсть одних явищ та предметiв через iншi за схожiстю чи контрастнiстю. Причому вона не мо же бути порiвнянням: Осiннiй вечiр морозом дихав. В. Симоненко. Сахається розгублена душа, Почувши раптом тихi кроки щастя. Л. Костенко. Метонiмiя (вiд грецького meto- путiа перейменування) ~~ рiзновид тропа, близького до метафо ри, у якому переноситься значення слiв з певних явищ та предметiв на iншi за сумiжнiстю. Та метонiмiя, на вiдмiну вiд метафори, може замiнити часткове на цiле або навпаки. Лiтературознавство Ти довго Шекспiра перекладав сьо годнi (. Маланюк ). Хай мовчать Америки й Росiï Коли я з тобою говорю. В. Симоненко. Оксиморон (вiд грецького oxy moron дотепна нiсенiтниця, до тепно-безглузде) рiзновид тропа, що полягає у сполученнi рiзко конт растних, протилежних за значенням слiв, унаслiдок чого утворюється но ва смислова якiсть, несподiваний експресивний ефект (крижаний во гонь, свiтла пiтьма, назад у майбут нє, ходячий труп, страшенно весе лий). Наприклад: Нi, я хочу крiзь сльози смiятись, Серед лиха спiвати пiснi, Без надiï таки сподiватись, Жити хочу! Геть думи сумнi! Леся Украïнка. Перифраз (вiд грецького periphra sis описовий вираз) замiна пря мого найменування предмета непря мим його означенням, по даним у формi описового словесного звороту. Перифразом можуть бути як довi льнi, так i фразеологiчнi сполучення слiв: чорне золото вугiлля, птах миру голуб, тримати язик за зуба ми мовчати. Порiвняння троп, який пояснює один предмет через iнший, подiбний до нього (часто за допомогою єдналь них сполучникiв: як, мов, немов, на че, буцiм, нiби та iн.) Над сизим смутком ранньоï зими Принишкли хмари, мов копицi сiна. В. Симоненко. Риторичне питання питання, порушене не для того, щоб отримати вiдповiдь, а з метою узагальнення очевидноï думки. Хто може випити Днiпро, Хто властен виплескати море, Хто наше злото-серебро Плугами кривди переоре? М. Рильський. Синекдоха (вiд грецького Synek doche спiввiднесення) рiзновид метонiмiï, заснований на кiлькiсно му зiставленнi предметiв та явищ (уживання однини в значеннi множи ни i навпаки, визначеного числа замiсть невизначеного, видового по няття замiсть родового). Кругом Сiчi Запорожця Москаль облягає (Народна пiсня). Троп (вiд грецького tropos спосiб вираження, зворот, образ) слово, уживане в переносному значеннi для характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних смислових значень.

Тропи (художнI засоби) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13953