ТранслIтерацIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12445


Транслiтерацiя (вiд латинського trans через i lit(t )era лiтера) лiтерна передача слiв i текстiв, запи саних за допомогою однiєï графiчноï системи, засобами iншоï графiчноï сис теми (на вiдмiну вiд транскрипцiï). Наприклад, для передачi кирилично го письма в рiзних краïнах використо вують до 20 рiзних систем транслiте рацiï латинськими лiтерами з ïхньою орiєнтацiєю на англiйську, нiмецьку та iншi абетки. Завдяки своïй унiвер сальностi транслiтерацiя може вико нувати роль єдиного еталона для роз вязання практичних завдань в умо вах багатостороннiх мiжнародних контактiв. Рекомендацiï щодо транс лiтерацiï розробляє Мiжнародна ор ганiзацiя з питань стандартизацiï.
Коментар до нормативноï таблицi: У певних сферах для вiдтворення украïнських власних назв уживаєть ся спрощений варiант запису, що передбачає: орфографiчне спрощення гро мiздкого подвоєння приголосних ж, х, ц, ч, ш, якi вiдтворюються буквосполученнями гН, кН, Ш, ск, зк, наприклад, Запорiжжя — Za.porizh.ia; апостроф i знак мякшення (за ви нятком буквосполучень -ьо- , -ьï-, що завжди передаються як -о-, -*ï-) у спрощенiй транслiтерацiï не вiд творюються.

ТранслIтерацIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12445