ТрагIкомедIя Сто тисяч orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13760


Герасим Никодимович Калитка багатий селянин, який заради збiль шення своïх статкiв не зупиняється анi перед жорстокою експлуатацiєю своєï родини та наймитiв, анi перед гешефтом* шахрайською махi нацiєю з Невiдомим. Пєса має двi сюжетнi лiнiï: перша лiнiя ста тисяч та друга, значно ширша, становлення сiльськоï буржуазiï як нового суспiльного кла су в умовах зародження капiталi стичних вiдносин. Карпенко-Карий детально зупм- няється на характерних рисах i вадах хазяйственного мужика. Найго ловнiшою метою життя Герасима Ка литки є збагачення, купiвля землi Здається, нiщо вiн так не цiнує, як землю: Ох земелько, свята земелько божа ти дочечко! Як радiсно тебе за грiбати докупи, в однi руки… приоб ретав би тебе без лiку. Легко ПО СВОÏЙ власнiй землi ходить. Говорячи про землю, згрубiлий, байдужий до всьо го прекрасного Калитка стає поетом. Усе в життi Калитки пiдпорядко вано однiй метi збагаченню. Гли тай, людина, що не має анi совiстi, анi честi, анi жалостi, вiн обiцяє оже нити сина Романа на наймичцi Мотрi (щоб вона лiпше працювала); наймитiв та дружину змушує працю вати й у недiлю, жалiючи кусня хлi ба; хлiб у нього запертий, щоб нiхто зайвоï крихти не зïв. Вiддаючи доч ку замiж, вiн обiцяє дати пять тисяч приданого, та пiддурює сватiв i наре ченого. На весiллi доходить до бiйки, Калитцi вибивають два зуба, та все одно вiн вiдчуває себе переможцем, бо пять .тисяч зосталось у калитцi не дав-таки зятьовi. Усi грошi, копiйка до копiйки Калитка збирає, аби потiм купити за них землю. Саме заради землi пускається вiн на страшну авантюру купiвлю фальшивих грошей (тисячу за п ят- десят рублiв). Купуючи в Невiдомого 618 Нова лiтература ьцiивi грошi, Калитка спочатку Ф .. вихваляється кумовi, що за- паД16 ть пяти тисяч вiддав лише три, М дiзнавш ись, що за своï грошi отри мав лише чистий папiр, намагається уласти на себе руки. Врятований кодачем Бонавентурою, Калитка все Одяо не може змиритися з думкою про втрату землi: Нащо ви мене зня ли з вiрьовки? Краще смерть, нiж така потеряй Для нього грошi та омрiяна земля дорожчi за життя та честь.

ТрагIкомедIя Сто тисяч orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13760