Тире мIж пIдметом I присудком orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13257


Мiж пiдметом (групою пiдмет0) присудком (групою присудка) з Ус роздiлових знакiв уживається ^ 336 Гоаматика: морфологiя, синтаксис ки тире. Найчастiше ставиться на мiсцi пропущеноï в теперiшньому часi дiєслова-звязки бути (є) при складеному iменному присудку.
Тире ставимо: Якщо пiдмет та iменна частина складеного присудка вираженi iменниками в називному вiдмiнку: Краса душi, краса любовi Найвища на землi краса. В. Сосюра. Праця людини окраса i слава, Праця людини безсмертя ïï. В. Симоненко. Мiй рiдний дiм душi свята основа, Життя мого безсмертне джерело. А. Семенюк. Коли пiдмет i присудок вираженi неозначеною формою дiєслова: Лиш боротись значить жить (I. Франко). Вiк прожити не ниву пройти гомiнку (А. М алиш ко). Жити це лицедiяти: кожен з нас грає якусь роль (В. Дрозд). Життя прожити потоптати сум, ством своïм прославити Людину! А. М ясткiвський. ‘ Якщо один з головних членiв ре чення виражений iнфiнiтивом, а Другий iменником у називному вiдмiнку: Стояти над своïм життям це велика честь (Ю. Яновський). Мислити i творити це для пись менника його фах, його повсяк деннiсть ( О. Гончар ). Сприймати свiт всерйоз це твоя повиннiсть (I. Драч ). Найвище умiння почати спо чатку життя, розумiння, дорогу, себе (Л. Костенко). Якщо обидва головнi члени вира женi числiвниками: Два на пять десять. Якщо перед присудком стоять частки це, то, ось, значить: Поезiя це завжди неповторнiсть, Якийсь безсмертний дотик до души Л. Костенко. Червоне то любов, а чорне то журба (Д. Павличко). Тире не ставимо: Якщо iменна частина складеного присудка виражена прикметни ком, дiєприкметником, прикмет никовим займенником, порядко вим числiвником: Нiч прекрасна. Море тихе i спокiйне. Небо високе-високе, синє та хо лодне. Небо закрите хмарами. Сiрим серпанком засланi поля. Вiн наш, а ми твоï. У списку я перший. 337 УКРАÏНСЬКА МОВА Але для смислового та iнтонацiй ного видiлення перед таким при судком можна ставити тире: Люди прекраснi (В. Симоненко). Людина смертна, а народ без смертний (С. Крижанiвський). Якщо пiдмет виражений займен ником: Я син свого часу i весь належу су часникам своïм (О. Довженко). Украïно! Ти моя молитва, ти моя розпука вiкова (В. Симоненко). Якщо ж на пiдмет-займенник па дає логiчний наголос, тире ставимо. Порiвняйте: Нi! Я жива! Я вiчно буду жити! Хто ж ти така? Я Мавка лiсова. З те. Лесi Украïнки. Пiсня! Вона серце народу, його душа, його крила (В. Качкан). Якщо перед присудком, що має по рiвняльне значення, стоять спо лучники як, мов, нiби, наче та iн., тире ставимо лише при логiчно на голошеному присудку й наявнiй паузi мiж пiдметом i присудком (авторський знак): Променi як вiï сонячних очей (П. Тичина). Вечiрня радiсть мов далекi дзвони, Мов вiдголос, мов спомин, мов луна. М. Рильський. Весна неначе карусель (Б.-i.а н, тонич). Нiч мов криниця без дна (М. Рильський). Мiсто немов сузiря (Ю. Андру. хович ). Якщо пiдмет виражений словами це, то, тире ставимо залежно вiд логiчного наголосу на ньому: Ця дiвчина не просто так Маруся Це голос наш. Це пiсня. Це душа. Л. Костенко. Якщо перед присудком, вираже ним iменником, стоïть частка не: Серце не камiнь. Молодiсть буйнiсть, а старiсть не радiсть (Нар. те.). Якщо присудок стоïть перед пiдметом: Хороша-таки штука життя (А. Головко ). Воiстину прекрасен свiт вночi (. Плужник ). Найчистiша душа незрадлива (В. Симоненко). Якщо присудок виражений iмен ником чи займенником у непря мих вiдмiнках: Я вiд корiння. Я iз первовiку (Б. Олiйник ).

Тире мIж пIдметом I присудком orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13257