Типи вIдмIн orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12777


I вiдмiна Iменники жiночого i чоловiчого (спiльного) роду iз закiнченням -а (я): книжка, ластiвка, вежа, миша, во ля, пiсня, вишня, М икита, Iлля, невдаха, роззява. II вiдмiна Iменники чоловiчого роду з нульовим закiн ченням: явiр0, ст еп0, нарис0, край0, день0, снiгур0, ключ0; 181 УКРАÏНСЬКА МОВА чоловiчого роду iз закiнченням -о: бат ько, дядько, Днiпро, Петро, Iванченко; середнього роду iз закiнченням -о, -, -я: слово, марево, сонце, плече, листя. IП вiдмiна Iменники жiночого роду з нульо вим закiнченням: зустрiч0, радiсть, пам'ять, СIЛЬ0, НIЧ0, любов 0 , молодь, Умань0 . Припять0 , а також iмен ник мати. IV вiдмiна Iменники середнього роду iз за кiнченням -а- ( я ), при вiдмiнюван нi яких зявляються суфiкси -ат-, ”ят -єн-: лоша, курча, вовченя, iм'я, племя. Примiтка. До жодноï з вiдмiн не належать: незмiнюванi iменники: бюро, вiзавi, конферансьє, какаду, рагу, ООН; множиннi iменники: окуляри, фiнан си. збори, ковзани, лiки, iменини, канiкули, Суми, Альпи; субстантивованi iменники, що мають прикметникову форму: вартовий, черго вий, майбутнє, колискова, учительська, Рильський, Багряний,

Типи вIдмIн orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12777