Типи складIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12463


Типи складiв характеризують за кiн цевим i початковим звуком складу. Вiдкритий склад, який закiнчу ється на голосний: тi-ло, пле-че, го-ло-ва, ру-ка, но-га, ву-хо, ши-я, що-ка, гу-би. Закритий склад, який закiн чується на приголосний: щед-рiсть, вiд-важ-ний, фут-бол, вiд- сiч, шiст сот, пiд-няв, звiль-нив-шись, мiль-ярд. В украïнськiй мовi переважають вiдкритi склади. Крiм того, ще видiляють прикритi i неприкритi склади. Прикритий склад, який почи нається приголосним: ске-ля, гра-нiт, пта-ство, хлi ба, Фонетика. Графiка. Орфоепiя кра сень, струн ко, збiр ний, дзве-нi-ти, кра-ï-на. Неприкритий склад, який почи нається голосним: а-ле-я, о-ко, i-ко-на, i-де-я, у-зор, о си ка, о-сiнь, i-нiй, у каз. У ходi iсторичного розвитку мови спостерiгається тенденцiя до прикри ття початкових складiв, що почина ються або починалися голосними: вулиця (вiд улиця), вiн (вiд онть), вiвця (вiд овьця), вiтчизна (вiд отьчизна), горiх (вiд ор'кх'ь), гострий (вiд острт).

Типи складIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12463