Тематична I жанрова рIзноманIтнIсть прози orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13772


I. Франко писав прозовi твори май же все своє життя, крiм останнiх
восьми рокiв. За цей час створено по над 100 оповiдань i 10 повiстей
та ро манiв. Тематика прозових творiв охоплює всi верстви
украïнського суспiльства тих часiв: селянство (Лiси i
пасовиська, Челядь, Ве ликий шум), iнтелiгенцiю (Ма- нiпулянтка, Для
домашнього вогнища, Основи суспiльностi, Перехреснi стежки), людей
соцiа льного дна (На днi, До свiтла, Панталаха), розкриває
iсторичне минуле украïнського народу (Захар Беркут),
показує життя дiтей i школи (Отець-гуморист, Борис Граб,
Олiвець, Малий Мирон), робiтникiв (Рiпник, Задля праз- 634 ника,
Вiвчар, На роботi, <,ца_ вернений грiшник) та iнш i. В основу творiв
покладено здебiль шого життєвi спостереження пись менника.
Проза для I. Ф ранка стала i творчою лабораторiєю, i полiтичною
трибуною, i можливiстю висловити своï мiркування щодо полiпшення
становища народу. На думку критикiв, I. Франко в га лузi прози був
новатором. Як i в поезiï, вiн розширив тематику ук
раïнськоï прози, урiзноманiтнив фор ми розповiдi, увiв новi
жанри, погли бив систему художнiх засобiв, зокре ма порiвняння. Сила
прози I. Франка у ïï автобiографiчностi, живо- трепетностi,
в оперативному реагу ваннi на болячки тодiшнього суспiльства.

Тематична I жанрова рIзноманIтнIсть прози orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13772