ТехнIчнI правила переносу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12616


I.Н е можна переносити прiзвища, залишаючи в кiнцi попереднього рядка
iнiцiали або iншi умовнi ско рочення, що до них вiдносяться: Т. Г.
Шевченко (а не Т.Г. / / Шев ченко); В. А. Симоненко (а не В. А //
Симоненко), гр. Кравченко (а не гр. // Кравченко)', шов. Васильченко
(а не тов. // Ва силь ченко); акад. (проф., доц.) Глуш ков (а не акад.
( проф., доц.) // Глушков). Примiтка. Якщо iмена та звання пода ються
повнiстю, то прiзвища (а також iмена по батьковi) можна переносити:
Лiна II Костенко i Лiна Василiвна // Костенко, академiк //
Вернадський.
2. Не можна вiдривати скороченi назви мiр вiд цифр, до яких вони
належать: 2003 р. (а не 2003 / / р.), 70 га (а не 70 II га), 50 см3
або 50 куб. см (а не 50 II см3 або 50 11 куб. см), 100 г (а не 100
II г). Примiтка. Якщо назви мiр подаються повнiстю, то ïх можна
переносити: 2004 // рiк, 100 // грамiв.
3. Граматичнi закiнчення, зєднанi цифрами через дефiс, не можна
вiдривати й переносити: 5-й (а не 5 / / -й), 8-го (а не 8 / / -го),
10-ому (а не 10 II -ому).
4. Не можна розривати умовнi (гра фiчнi) скорочення типу: вид-во, тов-
во, ф-т, ун-тет, i т. д., i т. iн., та iн. тощо.
5. Не можна переносити в наступний рядок роздiловi знаки (крiм тире),
дужку або лапки, що закривають попереднiй рядок, а також залиша ти в
попередньому рядку вiдкриту дужку або вiдкритi лапки. МIРКУЙМО ТАК!
Скiльки варiантiв переносу має iменник розпо всю д ж ен н я?
Для того щоб правильно перенес ти таке велике за кiлькiстю лiтер
слово, треба проаналiзувати його будову й звернути увагу на
фонетичнi явища, закрiпленi орфографiчно. I Отже, треба пам'ятати:
106 Лексикологiя у словi аж три префiкси роз-, по-, в- i кiнцевий
приголосний префiкса роз- не можна вiдривати; подiл слова для
переносу бажано ро бити мiж префiксами: по / / в; буквосполучення д
ж (чергування д ~ д ж у коренi) не можна розривати, бо це один звук;
подвоєнi лiтери -нн- (на означення по довжених приголосних)
можуть переноси тися двояко: -ння i н-ня. Варiанти переносу: роз-по-
всю -дже-ння, роз-по-всю -джен-ня.

ТехнIчнI правила переносу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12616