Тарас Шевченко 1814 -1861 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13604


Творчiсть Шевченка запалила те поетичне свiтло, при якiм стало видно по всiй Украïнi, куди… ко жен мусить простувати. П. Кулiш Народився Тарас Григорович Ш евченко 9 бе резня 1814 року в селi Моринцi колиш нього Звенигородського повiту (тепер Черкаська об ласть) у родинi крiпакiв. У 18291831 рр. разом з дворовими крiпака ми перебував у Вiльнi, мiсцi нового призначення помiщика, де вперше мав можливiсть познайо митися з великим мiстом, з польською культу рою. Нацiонально- визвольне польське повстан ня погнало переляканого пана Енгельгардта з Вiльна до Петербурга. 1831 року в скл ад i помiщицькоï челядi Ш евченко прибуває до iмперськоï столицi. 22 квiтня 1838 року, на двадцять четвертому роцi життя, його викуплено з крiпацтва. Згодом Шевченко вступає до Петербурзькоï академ iï мистецтв (став учнем К. Брюллова). 1840 року вийшов у свiт перший Ко б зар Шевченка, до якого ввiйшло 8 творiв Думи моï, думи моï, лихо менi з вами, К атер ина, Перебендя, Тополя, Iван Пiдкова, Тара сова нiч, До Основяненка, Дум ка (Н ащ о менi чорнi брови). Упродовж 18431845 рр. здiйснив перш у по дорож в Украïну. 1845 року рада А кадемiï мистецтв ухвалила надати Шевченковi звання некласснаго худ ож ника (тобто звичайного художника). У 1845 ро цi виïздить на Украïну для худож нiх занять, як спiвробiтник археографiчноï ком iсiï подорож ує по Лiвобережнiй Украïнi. У 1847 роцi здiйснив другу подорож в У краïну. 545 УКРА ÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА Протягом 18471857 рр. вiдбував заслання за участь у Кирило-Мефодiïвському братствi, 1857 року його звiльнено. На 1857-1861 рр. при падає останнiй плiдний творчий перiод поета. 1859 року Т. Шевченко здiйснив останню по дорож в Украïну. 1860 року побачив свiт Кобзар. 10 березня 1861 року Т. Шевченко помер у Петербурзi. Перепохований на Чернечiй (Тара совiй) горi в Каневi. Т. Шевченко був немов великий факел з украïнського воску, що свi титься найяснiшим i найчистiшим вогнем європейського поступу. Фа кел, що освiтлює цiлий новiтнiй роз виток украïнськоï лiтератури (I. Франко). Його художнi твори, цей величний храм любовi до сiмï люд ськоï (В. Самiйленко), належать усiй Украïнi i будуть промовляти за неï вiчно* (П. Кулiш) цiлому свiтовi. Як драматург (Назар Стодоля) i прозаïк, автор повiстей у дусi про свiтницького реалiзму, Шевченко ес тетично удосконалював жанри, нада ючи ïм гуманного змiстового напов нення. Як поет, лiрик i епiк уводив украïнську лiтературу в коло свiто вих, удосконалив вiршування, виро бив високий стиль, спричинився до усталення норм лiтературноï мови.

Тарас Шевченко 1814 -1861 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13604