побутовI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13498


Козацькi пiснi виникли в Х У -Х У I ст. з появою козацтва й увiбрали в себе iнформацiю про iсто ричнi реалiï доби: боротьбу з напад никами, перемоги й поразки козаць кого вiйська, чужинську неволю, рабство i т.iн. Козацькi пiснi витворюють лiрич ний образ козака типового пред ставника Запорiзькоï Сiчi, передають романтику козацькоï волi. ___________________ Усна народна творчiсть 477 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА Найпоширенiшi теми козацьких пiсень: прощання козака з рiдними та його вiдïзд з дому, мотив нос тальгiï за рiдною домiвкою (життя в походах без вiдпочинку, коли нема де голову прихилити, i домом стає зеле на дiброва чи темний байрак), мотив небезпеки, що постiйно загрожує йо му, тема смертi. Ой, на горi огонь горить, А в долинi козак лежить. Накрив очi китайкою Заслугою козацькою. Що в головах ворон кряче, А в нiженьках коник плаче. У цих пiснях звеличено волю, воïнську звитягу, патрiотичний дух, безстрашнiсть, вiдданiсть справi на цiонального визволення; оспiвано ко зацьку славу, символом якоï стає червона китайка: Та щоб наша червона китайка не злиняла, Та щоб наша козацька слава не пропала. Символом козацькоï звитяги, нез доланностi духу стає й насипана ви сока могила-памятник воïнськiй доблестi. Цi пiснi пройнятi романтич ним духом. Чумацькi пiснi. За тематикою й по етикою вони близькi до козацьких. Чумакування як суспiльне явище ви никло приблизно в той самий час, що й козацтво. Уже з XV ст. в Украïнi вi домий торговельний промисел чума- кiв, якi волами ïздили до берегiв Чор ного й Азовського морiв. Найпошире нiшими предметами торгiвлi були сiль, риба, вiск, дьоготь, прянощi таiн, Чумацькi пiснi спiвали у дорозi самi чумаки. Чумакування було важ кою й небезпечною справою, але вод ночас воно овiяне романтикою дале коï дороги, безмежного степу, моря, Теми цього жанру спорiдненi з те мами козацьких пiсень. Значну гру пу становлять твори про вiдïзд у до рогу, приготування до довгоï подо рожi, прощання з родиною: Задумали чумаки в дорогу, Покупили собi новi вози, Поробили ярма кленовi, Поробили занози дубовi, Покупили воли половiï, Покупили да й попаровали, Попаровали да й повиïжджали- Найбiльша група пiсень про чу мацьку долю присвячена пригод11 чумакiв: тяжкiй зимiвлi пiзнiх макiв, поверненню додому, вдалом торгу. У жартiвливих чумацьких нях оспiвуються гуляння ПIСЛЯ ^ вернення, застереження Д*вчататьсЯ закохуватися в чумака, висмiю чумакова жiнка, яка гуляє, пок ловiка нема вдома та iн.

побутовI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13498