СуфIксальний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12877


Якiснi прикметники. Творяться за допомогою суфiксiв, що за своïми функцiями подiляються на двi групи:
1. Суфiкси, за допомогою яких утво рюються прикметники з новим
вiдтiнком у значеннi. Це суфiкси субєктивноï оцiнки
(зменшеностi, здрiбнiлостi, пестливостi, згрубi лостi) -ав- (я в -),
-еньк-, -iсiньк-, -юсiньк-, -есеньк-: УКРАÏНСЬКА МОВА бiлявий,
жовтавий, чорненький, чистiсiнький, малюсiнький; -езн-, -внн-, -уч-
(-ЮЧ-), -ущ- ( ющ ): широчезний, здоровенний, холод нючий, жирнючий.
2. Суфiкси, що беруть участь у творен нi прикметникiв з новим
значенням: вiдiменниковi прикметники: -ав- (-яв-): кучерявий,
жилавий; -аст- (-яст-): срiблястий, горластий; -овит-: соковитий,
талановитий; -ив-: щасливий, лiнивий; -к-: солодкий, вюнкий; -н-:
холодний, дивний; -уват-: кислуватий, холоднуватий.
вiддiєслiвнi прикметники: -лив-: рухливий, розсудливий; -н-:
привiтний, прихильний; -к-: говiркий, верткий; -ав- (-яв-):
жовтавий, бiлявий. Вiдноснi прикметники. Утворю ються за допомогою
суфiксiв: -ськ-, -зьк-, -цьк-: сiльський, бузь кий, донецький: -ан-
(-як-): гречаний, вiвсяний; -н-: мiдний, срiбний, вечiрнiй; -ов-,
-ев-, -єв-: дубовий, вишневий, життєвий; -ичн-, -iчн-,
-ÏЧН-: iсторичний, космiчний, архаïчний. Присвiйнi
прикметники. Утворю ються за допомогою суфiксiв: вiд назв людей: -ин-
(-ïн-): Миколин, Марiïн; -iв- (-ïв-), -ов-, -ев- (-єв-
): Василiв, Сергiïв, Петрова, Василева, Вiталiєва; вiд
назв тварин: -ин-, -н-, -ач- (-ЯЧ-): голубиний, со ловïний,
гусячий, собачий, лисячий.

СуфIксальний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12877