СтупенI порIвняння якIсних прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12859


Ступенi порiвняння це такi фор ми якiсних прикметникiв, що озна чають рiзну мiру вияву ознаки в предметi. Розрiзняють два ступенi порiвнян ня: вищий i найвищий. Примiтка. У мовознавчiй лiтературi для вихiдноï (початковоï) форми прикметника вживаються термiни перший, звичай ний. Тодi розглядають три ступенi порiвняння. Однак у такому випадку термiн ступiнь порiвняння є суперечли вим за змiстом, бо в початковiй формi iнтен сивнiсть ознаки не виражається. Прийнят нiшим можна вважати нульовий ступiнь.

СтупенI порIвняння якIсних прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12859