СтрIлецькI пIснI. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13487


Стрiлецькi пiснi. У серединi XIX ст. iсторична пiсня поступається iншим жанрам. Це сталося внаслiдок занепаду нацiональноï свiдомостi, спричиненого чужинецьким пану ванням. Росiя й Польща, загарбавши украïнськi землi, зробили все, Щњњ придушити самобутню культуру аВ' тохтонного населення. Тодi РоЛЬ пiсенно-iсторичного лiтопису стали вiдiгравати суспiльно-побутовi пiс (рекрутськi, наймитськi, заробiТ чанськi, емiгрантськi), якi вiдтвор10 вали загальну картину украïнськоï життя. Але як тiльки зявилася нова наД1 на визволення, украïнський нар знову творить героïчнi пiснi- & ^ бiльш им сп а ла хом нацiонального 470 Усна народна творчiсть мовияву була дiяльнiсть Украïнсь ких сiчових стрiльцiв. Цей етап вiтчизняноï iсторiï чи не найповнiше вiдбився в героïко- поетичному епосi Визвольних змагань першоï полови ни XX ст. Стрiлецькi пiснi представ ленi понад 400 текстами, серед яких є твори героïко-патрiотичного, балад ного, жартiвливого характеру. Цi пiснi побутують як народнi. Проте бiльшiсть з них має конкретних ав торiв представникiв сiчового стрiлецтва. Науковцi зараховують значну частину стрiлецького епосу до пiсень лiтературного походження. Усенародною стала, наприклад, патрiотична пiсня О. Косинського Ой у лузi червона калина: Ой у лузi червона калина похилилася. Чомусь наша славна Украïна зажурилася. А ми тую червону калину пiдiймемо, А ми нашу славну Украïну, гей-гей, розвеселимо. Здобула загальне визнання пiсня на слова М. Вороного О, Украïно!: О, Украïно, о люба ненько, Тобi вiрненько присягнем Серця кров i любов Все тобi вiддам у боротьбi. За Украïну, за ïï волю, За честь, за славу, за народ! До таких пiсень можна вiднести та- Конс Луговий гiмн, Ой з-за гори | чорна хмара встала невiдомих ав торiв. Бойового характеру пiснi Л. Лепкого Ой видно село, Р. Куп- чинського Ми йдемо в бiй. Маршовi пiснi Гей ви, хлопцi сiчовi (К. Тут- ковського), Сiчовий марш (Гей, там на горi сiч iде), Марш сiчовикiв (Гей, iзгадайте браття-вкраïнцi) та iн. Незважаючи на переслiдування та заборону за радянських часiв, вони збереглися в народi й побутують до сьогоднi. Найновiший шар iсторичноï пiсен ностi пiснi про боротьбу О У Н — У П А , або повстанськi пiснi, що за кликають до боротьби за волю Ук раïни. Наприклад, до них належить пiсня Триста лiт минає: Триста лiт, триста лiт минає, Як наш народ по тюрмах страждає На украïнськiй землi… Ой вставай, ой вставай, народе, Здобувай Вкраïнi свободи… Цi пiснi XX ст. ще чекають на своє дослiдження.

СтрIлецькI пIснI. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13487