СтилI мови. Типи I жанри мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13439


Стилiстика це роздiл мовознавчо науки, який вивчає стильовi особли востi мови, принципи i способи до мовних засобiв для кожного СТИЛЮ- бору Стилiстика Основним поняттям стилiстики є стиль. Це слово, що зводиться до ла тинського stilus загострена палич ка для написання, має багато зна чень i вживається як термiн у лiтера турi, мистецтвi, архiтектурi, соцiоло гiï та iнших науках. Стилi це основнi рiзновиди лiте ратурноï мови, що використовуються в рiзних сферах спiлкування. Кожен iз стилiв має своï характернi особли востi й реалiзується у властивих йо му жанрах. Жанри це рiзновиди текстiв пев ного стилю, що рiзняться насамперед метою мовлення, сферою спiлкуван ня та iншими ознаками. У сучаснiй украïнськiй лiтера турнiй мовi розрiзняють такi стилi: розмовно- побутовий, науковий, офiцiйно-дiловий, публiцистичний, художнiй, конфесiйний.

СтилI мови. Типи I жанри мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13439