Степан Руданський 1834-1873 р orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13704


Письменник, перекладач, фольк лорист, поет справжнього таланту (М. Драгоманов) упродовж короткоï, але плiдноï лiтературноï дiяльностi виявив себе послiдовним i сумлiнним трудiвником на лiтературнiй нивi, обiк Шевченка найвизначнiший в украïнськiм письменствi XIX ст. (I. Франко), свiдомо вiдмовившися вiд духовноï карєри (як найкращий учень був направлений на навчання до Петербурзькоï Духовноï академiï), терпить нестатки, навчаючись у Ме- дико-хiрургiчнiй академiï, бо батько вiдмовився допомагати йому. З при воду батькових заборон писати листи украïнською мовою вiдповiдав: . ь мене був прадiд i прапрадiд В0Ни менi не заказали; не слухає батьк моєï мови зато мене i по смертi, мо же, послухають штирнадцять мiльйо нiв моïх ïдномовцiв . Незважаючи на несприятливi умови для розвитку украïнськоï культури (Валуєвський циркуляр 1863 року) С. Руданський залишив багату та рiзноманiтну спадщину, хоч за жит тя не вийшла жодна поетова збiрка. У його доробку лiричнi твори (раннi шедеври поета Ти не моя, Менеза будь!, Повiй, вiтре, на Вкраïну стали народними пiснями), балади, громадянська лiрика (вiрш Гей, би ки! входив до всiх хрестоматiй), спiвомовки (написав бiльш як 200 творiв), байки, шiсть iсторичних по- ем-хронiк, якi природно вписуються у фольклорно- iсторичну течiю ук раïнського романтизму. Павло Полуботок. Фабульна ос нова твору ґрунтується на реальних фактах бiографiï гетьмана П. Полу ботка, який домагався вiд Петра I по вернення колишнiх вiльностей, що викликало лють у росiйського царя. Пiдiйнявся на погибель Моï Украïни… I всi вольностi козацькi хочеш потопити. Петро I викликав П. Полуботка Дњ Петербурга, посадив його в тюрму. Де 584 Нова лiтература Й i помер. Поет зображ ає гетьмана а т р iо т о м , чия д iял ьн iсть була сп р я ган а на пробудження нацiональноï свiдом остi украïнського народу. Кон цепцiя образу головного героя спи рається на народнопоетичнi традицiï, п о е т вдається до свого улюбленого КО ЛОМИЙКОВОГО розмiру.

Степан Руданський 1834-1873 р orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13704