Спрощення приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12571


При словотвореннi та словозмiнi iнодi виникає збiг кiлькох приголос них, що утруднює вимову. Тодi один з приголосних, найчастiше середнiй, випадає, тобто вiдбувається спрощ ен н я в гр уп а х п р и го ло сн и х. Це явище зумовлене милозвучнiс тю украïнськоï мови. Вимова = написання Найчастiше спрощення вiдбуваєть ся в таких групах приголосних: ждн > жн: тиж день тиж ня, кож ний (з давнього кождьньïй ); з н : ви ïзд в и ïзн и й ; сн: совiст ь со вiсн и й , радiст ь радiсний; сл: щ аст я щ а сли ви й , зд н — ст н ст л 87 УКРА ÏНСЬКА МОВА стелити слати (з давнього стьлати). ВИНЯТКИ! К iс т л явий, пе с т л ивий, х в а с т л ивий, х в а с т н у т и , за п я с т н ий, ш iс тн а д ц я ть ; бала с т н ий, форпо с т н ий, компо с т н ий, к о н т растний (слова iншомовного походження). Спрощення може вiдбуватися i в таких групах приголосних: слн сн: ремесло ремiсник; лнц -* нц: сонце (вiд сьлньце, пор.: рос. солнце); рдц рц: серденько серце стц > сц: мiсце (вiд м'Ьстьце); зкн * зн: брязкiт брязнути (у дiєсловах перед суфiк сом -ну-); скн * сн: тиск тиснути. ВИНЯТКИ! Випускний, пропускний, рискнути (i ризикну т и ), скнара, то скн о , скн iти i похiдних. Вимова * написання Проте є ряд слiв, у яких спрощення вiдбувається лише в усному мов леннi, але на письмi не передається. Спрощення вiдбувається лише у вимовi
1.У прикметниках, утворених вiд слiв iншомовного походження з основою
на т, д: студент студент --ський; турист турист + ський; депутат
депутат + ський; Закарпаття закарпат + ський; Ужгород ужгород +
ський.
2. У числiвниках i похiдних вiд них словах: шiстнадцять [шЧснац':ат],
шiстдесят [ шЧсдеисат ], шiстсот [ шЧс:от ].
3. У давальному й мiсцевому вiдмiн ках однини iменникiв жiночого ро ду
I вiдмiни: журналiстка журналiстцi; аспiрантка аспiрантцi; пiанiстка
пiанiстцi. ПРОАНАЛIЗУЙТЕ, ЧОМУ ТАК ПИШЕМО Щ асливий пе с т л ивий:
сви сн ути пискну т и : пристрасний парламе н т с ький: улесливий х
в а с т л ивий: захисник випускник.

Спрощення приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12571