Способи звязку однорIдних членIв речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13274


1.3а допомогою сполучникiв сурядностi: єднальних i ( й ) , т а (=
i), нi…нi, i…i, т а й, т акож (явища вiдбуваються
одночасно чи послiдовно); протиставних а, але, та (= ал е), зат е,
проте, однак (яви ща протиставляються або зiставляються); роздiлових
або, чи, або…або, чи…чи, то…то (н е то…не то)
(явища несумiснi або чергують ся). Наприклад: По дорозi зн ущ ан ь i
образ, З Богом в серцi й гiркою сльозою, Крiзь епохи i зболений час
Йшла Вкраïна моя сиротою. С. Галябарда. I карб минувшини, й
новiтнi вияви, I день прийдешнiй в рисах дитинчат В тобi, як в книзi,
одкриваю, Києве, I хори вiчностi м енi звучать! Б. Олiйник. Чи
тiльки терни на шляху знайду. Чи ст рiну, може, де i квiт барвистий? Л
еся Украïнка- Любая, милая, чи засм учена ходиш, чи налит а
щастям вкраi1 (П. Тичина). 352 А вечiр, мов чарiвне решето, сiє
i сiє звiдусiль то першi шматки пiсень, то жiноче цокотiння, то
парубо чий перегук, то запiзнiлий скре гiт, жорен, то рев худоби, то
ри пiння санок, то поскрипування промерзлих дерев (М. Стельмах).
2. Тiльки за допомогою iнтонацiï (безсполучниковий звязок): Як
сiрничок, припалений вiд сонця, День спалахнув, обвуглився, погас.
Л. Костенко. День без мислi, без читання, без ро зумового напруження
даремно прожитий день (В. Сухомлинський). Чеснiсть з собою це
гармонiя думок, почувань, досвiду (В. Вин ниченко ).
3. Обома цими способами (мiшаним: сполучниковим i безсполучнико вим
звязками): Борвiєм, пристрастю, i згагою степiв, i тугою
темною, i буйними дощами життя несеться (П.Фи- липович ). Як важко
все життя до себе йти, Дивитись в небо, чашею пролите, Спинятися,
наводити мости I за собою зразу ïх палити. Л. Первомайський.
Повисла веселка над лiсом i рiчкою, оплелась у дерева барвистою
стрiчкою, -4 потiм iз неба зiйшла поволi I квiтами стала у лузi i в
полi.
I.Савич. Не є однорiдними членами:
1. Повторення одного й того самого слова, яке вживається для
пiдкрес лення тривалостi дiï, кiлькостi предметiв: На жоржини,
на троянди Ранок чистий, золотистий Сипле сльози-дiаманти, Сипле
iскорки перлистi. Г. Чупринка. Вийся, жайворонку, вийся над полями,
Розважай людськую тугу ти пiснями М. Рильський. Не забудь, не забудь
юних днiв, днiв весни (I. Франко).
2. Поєднання двох дiєслiв в однiй i тiй самiй формi, якi
виступають у ролi єдиного присудка (при друго му словi стоять
частки не, так): кричи не кричи, хочеш не хочеш, слухаєш не
слухаєш, iти так iти, робити так робити. Хочеш не хочеш, але
мусиш зробити. Ти гукай не гукай, а лiта не почу ють (Б. Олiйник).
Мати жде не дiждеться, жу риться, сподiвається (I. Нечуй-Ле-
вицький). В життi мене ти й знать не знаєш… (I. Франко).
3. Цiлiснi вирази фразеологiчного ха рактеру: нi те нi се, нi риба нi
мясо, i смiх i грiх, нi слуху нi духу, нi свiт нi зо- _I____
Гоаматика: морфологiя, синтаксис 353 УКРАÏНСЬКА МОВА ря, нi
живий нi мертвий, нi пуху нi пера, нi сiло нi впало. Дiд починав нi
з сього нi з того каш ляти i позiхати (О. Довженко). Свiт який нi
краю нi кiнця! (В. Симоненко).

Способи звязку однорIдних членIв речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13274