Способи замIни прямоÏ мови непрямою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13429


Замiнюючи пряму мову непрямою, треба памятати:
1. У непрямiй мовi змiнюють особу займенникiв i дiєслiв
вiдповiдно до особи, вiд iменi якоï тепер переда ється
чуже висловлювання (зай менники й дiєслiвнi форми 1-оï та
435 УКРА ÏНСЬКА МОВА 2-оï особи (я, ти, ми, ви) замiню
ються формами 3-оï особи ( вiн, во на, воно, вони )): Василь
Сухомлинський, звертаю чись до школяра, наголошував: Хоча б над
тобою було сто вчи телiв вони будуть безсилi, якщо ти не зможеш сам
змусити себе до працi i вимагати ïï вiд себе. Ва силь
Сухомлинський у звертаннi до школяра наголошував, що хоча б над ним
було сто вчителiв вони будуть безсилi, якщо вiн сам не зможе змусити
себе до працi i не вимагатиме ïï вiд себе.
2. У реченнях з непрямою мовою зай менники й прислiвники стають
сполучними словами, а питальнi частки сполучниками: Учитель запитав:
Хто поïде на екскурсiю? Учитель запитав, хто поïде на
екскурсiю. Учитель запитав: Поïдете на екскурсiю? Учитель
запитав, чи поïдемо на екскурсiю. Питання, передане прямою
мовою, пряме питання, а непрямою непряме питання. Звернiть увагу, що
пiсля непрямого питання в кiнцi речення ставимо крапку, а не знак
питання: Чи є що золота дорожче на зем лi? у мудреця спитали
люди. ( М. Познанська ) У мудреця спи тали люди, чи є що на
землi дорож че вiд золота.
3. Непряма мова точно не вiдтворює чужоï мови, а
передає ïï лише за гальний змiст. Тому такi елементи
живого розмовного мовлення, як вигуки, вставнi слова, частки вза
галi не входять до прямоï мови, а звертання або опускають, або
роб лять пiдметами чи додатками: Мамо, чи кожна пташина у вирiй на
зиму лiтає? в неньки спи тала дитина (Леся Украïнка).
Дитина спитала в неньки, чи кож на пташина у вирiй на зиму
лiтає. Мене навчала мати ще колись: Як виростеш, моя мала
дитино, то мудрим будь i мужнiм будь в життi (А. Малишко). Ще в ди
тинствi мене навчала мати, як виросту, бути мудрим i мужнiм у життi.
4. Якщо пряма мова складається з кiлькох речень, то при замiнi
ïï непрямою утворюється багатокоМ' понентне складне
речення: Василь Сухомлинський ще в 60тi роки з тривогою вiдзначав:
Мене непокоïть думка про моторошно прикрий розрив мiж освiтою й
ви хованням, знаннями й вихо ванiстю. Знання без виховання це меч у
руках божевiльного -Я1 слова Менделєєва я б написав вел
кими лiтерами i повiсив би в кожнiй школi на найвиднiи10 мiсцi.
Василь СухомлинсьКiï ще в 60-тi роки з тривогою вiдзн 436
Гоаматика: морфологiя, синтаксис чае, що його непокоïть думка
про моторошно прикрий розрив мiж освiтою й вихованням, знаннями й
вихованiстю. Слова Менделєєва про те, що знання без
виховання це меч у руках божевiльного, вiн на писав би великими
лiтерами i повiсив би в кожнiй школi на най- виднiшому мiсцi.
5. Iнодi речення з прямою мовою при замiнi непрямою стає простим:
Спасибi тобi за красиву леген ду, сказав я дiвчинi (Т.Масен- ко). Я
подякував дiвчинi за кра сиву легенду. Примiтка. Буваю ть в ипад ки
, коли пря му мову недоцiльно зам iню вати непрямою, бо при цьому
спотворюється смисл сказано го. Наприклад: У полi могила з
вiтром говорила: Повiй, вiтре буйнесенький, щоб я не чорнiла…
Щоб по менi трава рос ла та ще й зеленiла (Нар. те.). ПОРIВНЯЙТЕ!
Рiзнi способи передачi прямоï мови непрямою: Генiй це один
процент натхнення i дев'яносто девять процентiв поту, на полегливо
наголошував учений Томас Едiсон. ~~ На думку вченого Томаса Едiсона,
генiй Че один процент нат хнення i девяносто дев'ять процентiв поту.
Учений Томас Едiсон наполегливо наголошував, що генiй Че один
процент натхнення i девяносто девять процентiв поту. Генiй це один
пРоцент натхнення i девяносто девять про центiв поти (Т. Едiсон).

Способи замIни прямоÏ мови непрямою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13429