Способи вираження складеного пIдмета orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13245


Пiдмет, виражений словосполучен ням, утвореним з двох i бiльше повно значних слiв, називають складеним. У ролi складеного пiдмета вис тупають: Складнi географiчнi й астрономiч нi назви: Вабить знов мене Чумацький Ш лях, що осiннi перетнув сузiря (П. Дорошко). Стiйкi словосполучення: Бабине лiт о висiло на вiттях, як прядиво (Л еся У краïнка ). Ромаш ка золот ист а зацвiла, пет рiв бат iг розплющ ив синi очi (А. М алиш ко). Словосполучення з кiлькiсним зна ченням: числiвник + iменник у родовому вiдмiнку: Iшли двi долi рiзним и шляхами- На роздорiжжi долi обнялись. Л. Костенко. В мого роду ст о дорiг, сто ст олiт ь у мого роду ( I.Д рач) 330 Граматика: морфологiя, синтаксис займенник + iменник у родовому вiдмiнку: Скiльки зла таïться за гарною подобою: гадю ка ховаєт ься в травi (Г. Сковорода);
. iменник зi значенням сукупностi
+ iменник у родовому вiдмiнку: Пливе овець от ара в бiлiм мо лоцi
своєï вовни ( Б.-I. Антонич). Десь клю ч пт ахiв небачених
ле тить (М . Зеров );
. iменник у називному вiдмiнку + iменник в орудному вiдмiнку з
прийменником: Знову в серцi дивовижно щастя з м рiєю сплелись
(Олександр Олесь ); УВАГА! Присудок при такому пiдметi має
стояти в мно жинi. Якщо ж вiн ужитий в однинi, тодi iменник у
називному вiдмiнку пiдмет, а в орудному додаток: З журбою радiсть
обнялась (Олександр Олесь). сполучення iменника або числiв ника чи
займенника в називному вiдмiнку й iменника (або зай менника) в
родовому вiдмiнку з прийменником з (iз): Для якоï радост i i вт
iхи кожний з нас приходит ь i росте? (. П луж ник). В краю приднiп
ровськiм ми стрiлись з тобою, веселко моя золота (А. Малиш ко).
Серпень з вереснем стиска ють один одному правицi (М. Рильський).
Цiлi речення: Гуси-лебедi летять автобiо графiчна повiсть М.
Стельмаха.

Способи вираження складеного пIдмета orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13245