Способи вираження простого пIдмета orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13243


Формою вираження пiдмета є на зивний вiдмiнок: iменника: Блискоче нiч перлиною Растреллi. З гори збiгає Боричiв узвiз. I соловя пташинi менестрелi Всю нiч доводять яблуню до слiз. Цвiте весна садами молодими, шумлять вiтри, як гостi з iменин. В таке цвiтiння, князю Володимире, тобi не важко бути камяним? Л. Костенко. займенника:
. особового: Мiй друже! Я красу люблю! (М. Во роний ). Я i ти два свiти
у безмежному божому небi (С. Галябарда ); питального: Що ж є
життя? Коротка мить (М. Вороний ); вказiвного: Тi зреклися мови, тi
зреклися ро ду… Отака iсторiя рiдного народу (Б. Стельмах);
вiдносного: Я вiрю в силу доброти, що на торжку не продається,
що кривди розбива пласти, красою тулиться до серця (В. Крищенко);
_____ Граматика: морфологiя, синтаксис 329 УКРАÏНСЬКА МОВА
неозначеного: .Хтось добрий нелукавою рукою нас викарбує в
медальйонi лiт ( Н. П оклад ); заперечного: Вже нiхто не вiзьме нас в
неволь- ницький ясир (М. Драй-Хмара); субстантивованого прикметника:
Вчораш нє нiби сон, що випурх нув з грудей (В. Симоненко).
Iсторiє! З твоïх важких томiв крiзь давнини завiсу темно-
сiру май бут нє дивиться (. Плужник). М инуле в памятi живе,
сього днiш нє в душi палає (Д. Павличко);
субстантивованого дiєприкметника: I забут е в душi ожива (Р.
Братунь). Прож ите й перебуте не сходить з вiч (Б. Лепкий );
числiвника: Два i три пять. I один у полi вдiн. Обоє пiдемо в
далеку мандрiвку життя (I. Франко). Пiдмет може також виражатися:
неозначеною формою дiєслова: Яке це щастя жити на однiй землi!
(О. Довженко ). Чекати найважча робота, що мукою справдi стає
(В. Крищенко). Вiрити в казку щасливому буть (М.Дмитренко);
прислiвником: Не дивиться ïм грiзно в очi завт ра (Олександр
Олесь). Думав я, що в кожнiм серцi є сьо годнi, вчора, завт ра
(Б. Олiйник); вигуком або службовим словом якщо вони вживаються
замiсть iменника: Тiльки т ак чи нi, за чц проти мало сьогоднi сенс
(П . Загребельний ). Слава! Слава! покотилось i ляг ло до нiг (П.
Тичина).

Способи вираження простого пIдмета orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13243