Способи творення дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13040


Найпоширенiшi способи творення дiє слiв префiксальний i суфiксальний: Префiксальний. Цим способом тво ряться дiєслова вiд iнших дiєслiв. Найпоширенiшi префiкси: в(увi): влит и, вмит и, увiйти, увiм кнут и; вiд (i): вiднайт и, вiдпрацювати, вiдiбрат и; д о (д i): докопат и, дофантазува ти, дiйти; над (i): надписат и, надрiзати, надiслат и; пiд (i): пiдбiгт и, пiдмовити, гнати; по,попо-: полити, попобiгати; при-: привiт ат и, п рипливi притушити; роз- (розi- ):розсмiят ися, роздати, розiгнат и; Л . о- (об-,обi-): описати, обнести, обiгр1 п iдi- 264 Граматика: морфологiя, синтаксис Суфiксальний спосiб. Цим спосо б о м творяться дiєслова як вiд дiєслiв, так i вiд iнших частин мови iмен никiв, прикметникiв, числiвникiв, займенникiв, вигукiв. Найпоширенiшi суфiкси: -а-(-я-): мрiяти, рухати, мiцнi шати, вечеряти, ахати, зимувати, мекати; ”ува-(-юва-): записувати, перечитува ти, копiювати, днювати; -и-: гнiвити, солити; ”i-(-ï-): синiти, радiти, жалiти, троïти; -ну-: стукнути, грюкнути, крикнути, бахнути. Дуже поширений спосiб творення нових дiєслiв за допомогою суфiкса (постфiкса) -ся: братися, знаходитися, битися, статися. П рефiксально- суфiксальний спосiб. Цим способом творяться дiє слова як вiд iнших дiєслiв, так i вiд iменних частин мови. Використову ються тi префiкси, що й при префiк сальному способi словотворення, i тi суфiкси, що й при суфiксальному способi: спiвати пiдспiвувати, глибо кий поглибити, закон узако нити, густий згустити, двоє подвоïти, ходити находитися. Словоскладання:
* iменна частина + дiєслiвна основа: благоволити, верховодити;
складнi iменники + -ува- (юва), -а- ( я-): вiльнодумствувати,
добродiяти.

Способи творення дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13040