Сполучники пIдрядностI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13122


Сполучники пiдрядностi це спо лучники, що вживаються, як прави ло, для звязку частин складнопiд рядного речення i виражають смис ловий характер залежностi пiдрядноï частини вiд головноï: Якщо не можеш бути вiчно юним, То змолоду не будь старим бодай! Д. Павличко. 293 УКРА ÏНСЬКА МОВА Моя далека юнь. Ти не здаєшся сном., Хоч зморшки на чолi Все глибшають у мене. В. Сосюра. Нi, ми ще до того не звикли, що наша молодiсть не вiчна (Б.-I.Антонич). Групи пiдрядних сполучникiв за значенням З ясувальнi: що, як, нiби та iн: Знай, що в свiтi найтяжче Це серце носити студене! М. Рильський. Часовi: ледве, коли, як, як тiльки, з того часу як, щойно та iн: Дзвенять нiмою тугою лiси, Коли ïх нiч тремтливо обнiмає I вiд очей у ревностi ховає Принади ïх первiсноï краси. В. Симоненко. Причиновi: бо, оскiльки, тому що, через те що, у звязку з тим що, завдяки тому що та iн: Усе в чеканнi iстинноï ласки, Бо навiть нiч свого чекає дня. Б. Олiйник. Мети: щоб, щоби, аби; для того щоб та iншi: Приïжджайте частiше додому, Щоб не мучила совiсть потому. М. Лукiв. 294 Щоб жить Я всi кайдани розiрву! П. Тичина. В життя перетворимо мрiю, Щоб дiйснiстю стала вона! П. Дорошко. Умовнi: якби, якщо, коли б, аби, як, як тiльки та iн: Якби ви вчились т ак, як треба, То й мудрiсть би була своя. Т. Шевченко. Порiвняльнi: як, мов, наче, нiби, мовбито, на чебто, неначебто, нiбито та iн: Любов лагiдна, м ов весняна нiчка, мяка, нiби вишневий цвiт, тужли ва, як несподiвана пiсня! (Б. Лепкий). Допустовi: хоч, хоча, хай, дарма що, незважа ючи на те що та iн: Хоч на вулицi зимно i снiжно, Хоч шумить надокучливе мiсто, | Я зберу обережно i нiжно Всi цi згадки в безцiнне намисто- О. Телiга. Наслiдковi: так що. Мiсяць, пiдводячись вгору, пiрнав i загустiлу хмару, т ак що виднi ється лише срiбний кРа (М. Стельмах ).

Сполучники пIдрядностI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13122