Сполучники I сполучнI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13124


Крiм пiдрядних сполучник! простi речення в складнопiдряД0 | можуть поєднувати й сполучнi СЛО ” Грама тика: морфологiя, синтаксис У ролi сполучних слiв виступають самостiйнi частини мови:
. вiдноснi займ енники: хто, що, який, чий, котрий, скiльки; ,
прислiвники: де, куди, звiдки, ко ли, вiдколи, чому. Сполучнi слова
виступають члена ми пiдрядного речення: У кожного народу є
своï святинi, якi вiн береже i перед яким и схи ляє
голову. Чимало т аких мiсць i в Украïнi. Одне з них легендарне
поле битви пiд Берестечком на Во линi. Ось i ост рiв Ж уравлиха, де
розмiщений музей-заповiдник Ко зацькi могили. В клонiм ося ун i
кальним експонат ам музею, що бережно зiбранi на полi бою. Поду маймо
про цiну, я к у заплат ив наш народ, iдучи до своєï
незалежностi (За В. М исаном ). Треба розрiзняти сполучники та
однозвучнi сполучення слiв. Сполучники Однозвучнi слова (займенники з
прийменика- ми, прислiвники з частками) опрацювався, зате За те я
тобi вдячний. Сконав завдання. Огко, проте цiкаво. Про те не треба
говорити, кбц захотiв, Як би це тобi 10 зрозумiв би. пояснити?
Рийиiов, щоб Що б тобi сказати пРощатися. на прощання? Сполучники не
виступають члена- и Речення, ïх можна замiнити iнши- и
сполучниками: зате, проте = однак, але; якби, щоб коли б, аби.
Однозвучнi сполучення слiв висту пають членами речення, до них мож на
поставити питання. Частку би (б) можна перенести до iнших слiв у ре
ченнi, а на займенник що або на при слiвник як падає логiчний
наголос: Ми вiршi пишемо про те , Як стати бiля дум на вартi. Ми
вiршi пишемо, проте (але, однак) Ми не завжди тих вiршiв вартi. В.
Коротич. Якби (коли б) я була зiркою в небi, я б не знала туги, нi
жалю. Як би я тепер хотiла у мале човенце сiсти i далеко на схiд
сонця золотим шляхом поплисти (3 те. Лесi Украïнки ).

Сполучники I сполучнI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13124