СпIввIдношення мIж буквами I звуками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12489


Iдеальною графiчною системою можна вважати таку, у якiй кожна лiтера вiдповiдає тiльки одному зву ковi. Украïнське письмо наближаєть ся до цих вимог, проте повноï вiдпо вiдностi мiж звуками й буквами не має. випадки, коли однiєю лiтерою позначають два звуки або ж навпаки: для позначення одного звука вико ристовують двi лiтери.
1. Звуки [ож], [оз] передаються дво ма лiтерами д + ж, д + з: джмiль,
бджола, саджанець, дзвiн, ґудзик, ґедзь (один звук = двi
букви), але: пiд+живити, пiд+жарений, пiд+земний, над+звуковий (два
звуки = двi букви).
2. Буква щ передає сполучення двох приголосних звукiв [ш] + [ч];
щастя [шчаста]; пiщинка [пiиiчйнка]; дощ [дошч]; священний
[свашчен:и i ].
3. Буква ь (знак мякшення) жодного звука не позначає, а служить
для помякшення попереднього приго лосного: розповiдь, блакить,
кiльце, людськiсть, чорнобильський, сльози, бадьорiсть.
4. Йотована буква ï завжди позначає два звуки [/] + [i]:
ïжак Цiжак]; зïжджений [3}iжджеиниi]; героïзм
[геаро]i зм]; в ескадрильï [уеискадрйл]i].
5. Йотованi лiтери я, ю, є мають два значення: передають один
звук [а], [у], [е], коли вживаються для позначення мякостi
попереднiх приголосних: хвиля [хвйл'а], сюжет [сужет], вечiрнє
[веичiрне]; передають два звуки [уа], []у]> Це], коли виступають: на
початку слова: яснiсть, юнiсть, єднiсть; пiсля голосного (на
початку складу): моя, мою, моє; пiсля апострофа: здоровя, ком
пютер, вiдïхати; пiсля знака мякшення в сло вах iншомовного
походження: ательє, куртьє, барельєф. Фонетика.
Графiка. Орфоепiя мiркуйте такi Для того щоб зробити звуко-буквений
аналiз слова, його потрiбно записати в транскрипцiï. Наприклад,
щастя [шчаста]. Як видно, при орфографiчному записi 5 букв, при
фонетич ному 6 звукiв. Таку невiдповiднiсть поясню ємо тим, що
лiтера щ завжди позначає два звуки [шч], а йотована я в цiй
позицiï передає один звук [о] i служить для помякшення
приголосно го [т ]. Отже, у словi звукiв бiльше, нiж букв.

СпIввIдношення мIж буквами I звуками orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12489