СпIльносхIднословянськI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12658


Зявилися тодi, коли схiднословян ськi племена ввiйшли до складу Киïвськоï Русi. Цей шар лексики ще називають давньоруським. Таких слiв, як пра вило, немає в захiдних i пiвденних словянських мовах. Сюди належать: батько, дядько, племiнник, бiлка, собака, жайворонок, кiшка, зозуля, щавель, молочай, гречка, осока; урожай, цiлина, ярина, озимина, сiнокiс, дешевий, куций; велич, до вiр'я, хороший; сорок, девяносто. Власне украïнськi слова. Цi слова зявилися в процесi формування й розвитку украïнськоï мови на базi дiалектiв протоукраïнських племен (полян, деревлян, волинян, уличiв, тиверцiв, бiлих хорватiв та iн.). Вони притаманнi лише украïнськiй мовi й становлять найбiльшу частину ïï лек сичноï системи. Сюди належать: багаття, вiхола, вареники, вщерть, гарний, глузувати, дошкуляти, зай вий, кучерявий, линути, людина, мрiя, майорiти, нiсенiтниця, плека ти, скеля, суницi, сiяч, снiданок, сму га, хист, жовтень, бандура, держа ва, галушки, паляниця, чарiвний тощо.

СпIльносхIднословянськI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12658