полIтична ситуацIя 5060-х рр. XIX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13726


Пiсля лiквiдацiï Кирило-Мефо- дiïвського братства, арешту та зас лання М. Костомарова, М. Кулiша й Т. Шевченка, мертвих 50-х рокiв, якi позначилися занепадом нацiо нального руху, реакцiя послабшала, почалась так звана епоха великих ре форм, зазнала пiднесення громадська активнiсть, закладалася нова доба в 591 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА розвитку украïнськоï лiтератури. На самперед де було повязане зi схо дженням на престол Олександра П. Вихований поетом-гуманiстом В. Жу ковським, Олександр II виявився лiберальнiшим i прогресивнiшим вiд свого батька Миколи I. Одразу ж пiсля коронацiï молодого царя звiль нено членiв братства: спочатку Пан телеймона Кулiша, Миколу Костома рова, Василя Бiлозерського, а згодом i Тараса Шевченка; стало вiльнiше для слова та думки, пожвавився лiте ратурний рух. Новим подихом у розвоï украïнсь кого письменства стали Записки о ЮжнойРуси Кулiша (1856-1857 рр.), Народнi оповiдання Марка Вовч ка, перевидання творiв Котляревсь кого, Квiтки-Основяненка. Петер бург, де зiбралися найвидатнiшi ук раïнськi письменники, на деякий час став центром украïнського лiтератур ного руху, але й у провiнцiï Києвi, Полтавi, Чернiговi украïнське сло во зазнавало пiднесення. Починаючи з 1859 року, вiдкрива ються недiльнi школи осередки на родноï освiти, що було передумовою подальшого культурного прогресу. 19 лютого 1861 року Олександр II видав манiфест, який скасовував крi посне право, але вiдмiна крiпацтва вимагала проведення й iнших ре форм: земськоï, судовоï, освiтньоï, вiйськовоï тощо. З 1861 року в Петербурзi виходи двома мовами росiйською та ук* раïнською мiсячник Основа редакцiєю Василя Бiлозерського ле онiд Глiбов того ж року починає вида вати Черниговский Листок. Перед письменниками постаюТь складнi питання: потрiбно створити популярну лiтературу для народноï освiти, адже донинi такоï взагалi не iснувало, а також лiтературу публi цистичну; виробити правописнi нор ми. Проте головним завданням, як i ранiше, лишається виховувати ук раïнську молодь, ширити нацiона льнi iдеï.

полIтична ситуацIя 5060-х рр. XIX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13726