СмисловI вIдношення мIж компонентами словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13173


Додатковi (залежнi слова вiдповi дають на питання непрямих вiд мiнкiв i виступають додатками). Означальнi (залежнi слова висту пають означенням). Обставиннi (залежнi слова вiд повiдають на питання рiзних обставин). Розрiзняють синтаксично вiльнi УКРА ÏНСЬКА МОВА словосполучення (членованi) i син т аксично нечленованi. У вiльному словосполученнi кожний компонент зберiгає лексичне значення й у речен нi виступає окремим членом речення. Ло ви летючi/ мить життя!- . ‘ЧЛ Л Л Л Л Л /' ——- ————— ( О лександр Олесь). Л ови (що?) мить; мить (яку?) ле тючу; мить (чого?) життя. Синтаксично невiльнi словосполу чення. Становлять собою смислову й граматичну єднiсть i виступають од ним членом речення. До них належать: лексичнi словосполучення (вира жають одне поняття): Чорне море, Бiла Церква, Велика Ведмедиця географiчнi назви; бiлий гриб, польова ромашка, бро- унiвський рух, знак оклику, неоз начена форма дiєслова термiни; чорне золото (вугiлля), корiнь ж иття (женьшень), степовi ко раблi (комбайни), люди в бiлих ха лат ах (лiкарi) перифрази; фразеологiчнi словосполучення (iдiоми): пятами накивати (утекти), три мат и язик за зубами (мовчати), пект и ракiв (червонiти), ахiллесо- ва пят а (дошкульне мiсце), ряст топтати (жити) тощо.

СмисловI вIдношення мIж компонентами словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13173