СлужбовI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13096


Службовi слова незмiнюванi частини мови. До них належать прий менники, сполучники i частки. На вiдмiну вiд повнозначних слiв, ïм не властива номiнативна функцiя, тобто вони не виступають назвами предметiв, дiй, ознак, кiлькостi, а то му на питання не вiдповiдають i чле нами речення не виступають. Службовi частини мови служать тiльки для вираження рiзних вiдно шень мiж словами (прийменники), 286 мiж словами i реченнями (сполучни ки) або ж надають словам i реченням рiзних вiдтiнкiв. Службовим словам належить вели ка роль в органiзацiï змiсту й грама тичноï будови речення: Хлiб це жито. Хлiб святиня. З давнiх-давен народ над усе цiну вав хлiб, сiль i честь. Хлiб то ба гатство i достаток, сiль гос тиннiсть i щирiсть, а честь то людська гiднiсть, за яку предки нашi стояли, навiт ь не маючи шматка хлiба, анi дрiбки солi. I нам, спадкоємцям, заповiдали сто яти на тому (Д. Прилюк). У цьому текстi: над, за, на прийменники; i, а, анi сполучники; це, то, навiть, i, не частки.

СлужбовI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13096