СловотвIрний ланцюжок, слово твIрне гнIздо та словотвIрний тип orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12712


Словотвiрний ланцю ж ок це ряд слiв, кож н е з н аступ н и х якого є похiдним для попереднього. Напрям стрiлки вiд твiрного Дњ похiдного: 154 Морфемiка. Словотвiр закон * закон -н и и * законн-iст ь; бiлий * ”бiл-iш -ий > бiлiш -а-ти > по-бiлiиiат и; записник * запис-н-ий запис < за писат и писат и. Словотвiрне гн iзд о це сукуп нiсть сп iл ь н ок ор ен ев и х СЛIВ, роз мiщених вiдповiдно до послiдовностi ïх творення: солонiсть солоний4 *солоно 4 V солонина солонинний / * солончак солончаковий сiльС+соляний солянка ^сiль (суть чогось)
. засолити засолений солити & недосолити недосолений ^ солiння
(дiя) солiння (ïжа) Словотвiрнiï тип (модельний тип) це
сукупнiсть р iзн о к о р ен еви х слiв, утворених одним способом з
викорис танням одного словот ворчого аф iкса. Слова березови й ,
вербови й, липовий, калиновий належ ать до одного сло вотвiрного ти
пу прикм етникiв, утво рених вiд iм ен н и к ови х твiрних основ (берез-
а, вер б а, л и п -а , к а л и н а ) за до помогою суф iкса -об-.
Словотвiрний тип становлять i слова навчання, чи тання, за в д а н н
я , я к i утворенi вiд дiєслiв (н а в ч а т и , чит ат и, за
вдава ти) за допом огою суф iкса -а н н (я ). УВАГА! Можна навести
ряди слiв (наприклад, височина, горошина, козаччина), якi не належать
до однiєï словотвiрноï моделi, тому що суфiкс -ин- У
них має рiзне словотвiрне значення.

СловотвIрний ланцюжок, слово твIрне гнIздо та словотвIрний тип orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12712