СловотвIр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12706


Могутня машина словотвору працює, немов вiчний двигун.
I. Вихованець Мова явище, що постiйно розви вається. Частина слiв
переходить у пасивний словник або й зовсiм забувається, а до
сягнення виробництва, науки, тех нiки, культури викликають до життя
новi предмети й поняття. Щоб ïх назва ти, потрiбнi новi слова.
Вони або запо зичуються з iнших мов, або витворю ються вiд уже
наявних у певнiй мовi за чинними правилами (законами). Роздiл
мовознавчоï науки, який вивчає способи творення слiв,
нази вають словотвором. Словотвiр це основне джерело збагачення
мови. Примiтка. Питання про мiсце словотвору в мовознавствi вченi
розвязують по-рiзно му: однi розглядають його як самостiйний роздiл
граматики, iншi ж включають деякi роздiли в лексику або вважають
частиною морфологiï.

СловотвIр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12706