Словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13169


Словосполученням називають син таксичну одиницю, утворену поєдна нням двох або бiльше повнозначних слiв на основi пiдрядного звязку: безмежний степ, зоряна нiч, пахо щi трав, гарячий вiд сонця, вслуха тись у тишу, сидiти мовчки, на писати книжку про хлiборобiв. Словосполучення, як i слова, нази вають предмети чи явища реального свiту, тобто є номiнативними засоба ми мови. Однак вiд слiв вони вiдрiз няються тим, що складаються з двох або бiльше слiв, а тому дають конкре тизацiю самостiйних понять. На вiдмiну вiд речення, словоспо лучення не є комунiкативною одини цею, йому не властиве iнтонацiйне оформлення. Отже, словосполучення виступають складовими частинами речень, ïхнiм будiвельним матерiалом, i для син таксичного розбору вичленовуються з речень. Словосполучення складається з го ловного i залежного слова. Головним є слово, вiд якого можна поставити питання, а залежне вiдпо вiдає на питання: мелодiйний (який?) спiв, мелодiя (чого?) пiснi, наспiвую (що?) ме лодiю, говорити (як?) мелодiйно. Графiчне зображення: головне слово; О залежне слово. питання питання Г 1 -к 1 О спiваю пiсню Залежне слово повязується з го ловним за змiстом i граматично або лише за змiстом. Засобами граматич ного звязку виступають: закiнчення залежного слова: слухав лекцiю, цiкава iнформацiя, повiдомляючи студентам; закiнчення i прийменник: навчання в унiверситетi, зустрiч з професором, пiдготовка до екза менiв, згаданий у доповiдi, па мять на все життя.

Словосполучення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13169