Слово як одиниця мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12620


Слово це основна, базова одиниця мови, яка служить для називання предметiв, властивостей, дiй i процесiв. Отже, слово бере на себе номiна тивну (називну) функцiю мови. У словах реалiзуються нашi думки й почуття. Зi словами повязанi всi iн шi одиницi мови. Найважливiшi ознаки слова: має певну матерiальну оболонку (складається з одного чи кiлькох зву кiв), якi внутрiшньо впорядкованi; має один наголос (складнi слова можуть мати ще побiчний наголос, як-от: вiйськовозобовязаний); де якi складнi слова (ïх звичайно пи шемо через дефiс) мають два го ловнi наголоси, наприклад: воєн но- стратегiчний; має лексичне значення, тобто щось називає чи виражає; повязується з iншими словами в ре ченнi змiстовими й граматичними звязками, виконує в реченнi певну синтаксичну функцiю; слова набирають у реченнi певних граматичних форм. У словi можуть бути значення двох типiв л ек си ч н е й гр а м а т и чн е, якi розглядають вiдповiднi роздiли мовознавства. Лексичне значення це реальний змiст слова, те, що слово називає i що закрiплене традицiєю у свiдомостi мовцiв. Основним у лексичному значеннi сло ва є поняття, яке виражається словом. Людська память неспроможна охопити назви всiх окремих пред метiв, тому слово спiввiдноситься з цiлим класом однорiдних предметiв, явищ, якi характеризуються наяв нiстю спiльних ознак на основi уза гальнення. У свiдомостi людини ство рюється поняття, як категорiя мис лення реалiзується у словi. Так, словом зелен и й називають колiр, орати конкретну фiзичну дiю, сум уват и стан, ли си ц я ~~ тварину, три кiлькiсть предметiв тощо. За своïм значенням i роллю в ре* ченнi слова подiляють на повнознач нi, або самостiйнi ( iм енник, прикм ет ник, числiвник, займ енник, дiєслово, прислiвник), i службовi, або несамо- I стiйнi ( прийменник, сполучник, частка)- 108 Лексикологiя Повнозначнi слова мають реаль ний змiст, тобто обовязково щось на зивають (предмет, ознаку, кiлькiсть, дiю, стан), а неповнозначнi виража ють рiзнi синтаксичнi й смисловi вiд ношення мiж ними. Якщо самостiй ним словам властиве лексичне й пев не граматичне значення (яблуня фруктове дерево; жiночий рiд, одни на, називний вiдмiнок, перша вiдмi на, мяка група), то службовi мають лише граматичне. Примiтка. Твердження щодо лексичного значення службових слiв дискусiйне. На думку деяких мовознавцiв, вони мають неповне лексичне значення. ще група слiв, якi виражають ли ше почуття людей. Не маючи нi лек сичного, нi граматичного значення, вони виконують тiльки емоцiйну функцiю: вигуки ой, ох, ех, овва, пхе. Отже, слово (своєрiдний умовний знак) це не безпосередня назва предмета чи явища, а назва поняття про предмет. Слова спроможнi позна чати все, що нас оточує в навко лишньому свiтi, що вже пiзнала лю дина чи пiзнає в майбутньому.

Слово як одиниця мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12620