Словесний наголос orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12455


В украïнськiй мовi словесний наго лос динамiчний, вiльний i рухомий. Наголос називають динамiчним (силовим), бо наголошений склад звучить сильнiше, видiляється бiль шою напруженiстю артикуляцiï. Украïнський наголос квалiфi кують як вiльний (рiзномiсцевий), бо вiн постiйно не закрiплений за пев ним складом, як, скажiмо, у фран цузькiй мовi (наголос завжди на ос танньому складi), чеськiй та естон ськiй (на першому складi), польськiй (на передостанньому). Отже, в одних словах вiн може бу ти на першому складi (Сумщина, по значка, високо, широко, глибоко), в iнших на другому (навчання, си нонiм, шофёр, iндустрiя, низький, ходжу, кошу, роблю, була, було, бу ли), на третьому чи й на останньому (сантиметр, постамент, гастро номiя, некролог, чотирнадцять, бе ремо, живемо, донести). В украïнськiй мовi наголос рухо мий, тобто при змiнюваннi слiв вiн може переходити з одного складу на iнший: сестра сестрою сестри, садити саджу садять.

Словесний наголос orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12455