Речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13235


У мовленнi часто вживаються од нослiвнi синтаксичнi конструкцiï, якi виражають певну думку. Вони є синтаксично нечленованими, тобто не мають у своєму складi нi головних, нi другорядних членiв речення. Це слова-речення, що переда ють реакцiю, вiдгук мовця на вислов лювання спiврозмовника, особливо часто на його запитання. Такi структури вживаються в дiалогiчно му мовленнi. Цей специфiчний тип речень не можна вiднести нi до двоскладних, нi до односкладних. Слова-речення виражаються час т кам и, модальними словами та ви гукам и.

Речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13235