СкладносуряднI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13325


Складносурядним називають таке складне речення, граматично рiвно правнi частини якого поєднуються за допомогою сполучникiв сурядностi:
Людське в людинi це найвища цiннiсть, I дар цей треба всiм нам берегти. В. Крищенко. Дружба має рiзнi прояви, але закон у неï один вiрнiсть (М. Коцю бинський ). Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (Л. Костенко). Порятуй красу i вона порятує нас. (О. М ат уш ек ). Чи то весни колиска запашна Мене гойдала в чистi небозводи, Чи, може, хто з благословенним словом До мене в душу стиха нахиливсь. М. Вiнграновський. Структура та змiстова самостiй нiсть частин складносурядного ре чення має вiдносний характер, ос кiльки часто лише перша частина будується вiльно, а друга певного мi рою залежить вiд ïï змiсту та будови. Наприклад: Стiй, людино! Ось твiй свiт, вiчний i прекрасний, i ти в ньому живеш коротку свою мить (О. Довженко).
Чужих два слова в пiснi буде I пiсня вся тодi чужа. Д. Павличко. Згода дiм будує, а незгода руйнує (Нар. те.). Простi речення, що входять до складносурядного, можуть бути од нотипними i рiзнотипними. Однотипнi речення бувають: Двоскладними: I сад цвiте, i горличка туркоче, I тихий промiнь на покосi спить. Г. Чубач. Твоя душа блискуча лiра, А серце огнище в iмлi. Г. Чупринка. Односкладними: Серцю дано не бiднiти, i думам не дано всихать! (М. Стельмах). Чи бiля тебе душу вiдморожу, Чи бiля тебе полум'ям згорю. Л. Костенко. Квiтчастий луг i дощик золотий (П. Тичина). Повними: Прилинув вiтер, i в тiснiй хатинi Вiн про весняну волю заспiвав, А з ним прилинули пiснi пташинi, I любий гай свiй вiдгук з ним прислав. Леся Украïнка. Чи то соловï щебетали, i капали роси з туманiв, i трави спiвали квiткам? (Олександр Олесь). Неповними: Одним рятунок смерть, А iншим карi очi, А ще комусь перо (Т. Севернюк) Дерева й квiти в iскорках роси Та за вiкном дитячi голоси, Та риба в озерi, та в небi птах Та смак цiлунку на твоïх устах М. Руденко. Поширеними: Ранiш мороз нагнав на птаство страху, А нинi дощ берези полива. М. Руденко. Не то осiннi води шумiли, збiгаючи в Дунай, не то вiтер бився в зало мах провалля (М. Коцюбинський). Непоширеними: Однi суть бджолами, а другi трутнями (О. Кобилянська ). То день смiявсь, то дощик хлипав, то вiтер шастав (М. Карпенко). Рiзнотипнi речення Будь сiячем, i хай життя твоє насущний хлiб, а не кукiль дає (Л. Забашта). Жити шукати iстину, i в цьому щастя (П. Загребельний ). Шлях людський не встелили квiти, I на тяжкiй дорозi до мети Ганебно мати все I водночас нiчого не умiти. С. Голованiвський. Земля не може жити без сонця, а лю дина без щастя (М . Стельмах)-

СкладносуряднI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13325