СкладнопIдряднI супровIднI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13387


Складнопiдрядним реченням з пiд рядним супровiдним (або приєдну вальним) називають речення, пiдряд на частина якого мiстить у собi до даткове повiдомлення, пояснення з приводу того, про що говориться в го ловному реченнi: Вони стояли обнявшись, чого б ранiше не дозволили собi на людях (О. Гончар). Народу зiбралося дуже багато, чого нiхто не сподiвався (М. Коцю бинський ). Вода в несамовитiй течiï бється об це камiння, причому хвиля вкриває його кучерявою пiною (Ю. Сiрий ). Специфiкою цих речень є те, що го ловна частина з погляду структури й змiсту є цiлком завершеною, само стiйною i не вимагає пiдрядноï. Пiд рядна ж частина є несамостiйною. Вона переважно розмiщена пiсля го ловноï i приєднується до неï сполуч ним словом що (у рiзних вiдмiнках з прийменниками i без них), рiдше де, куди, звiдки, навiщо, причому, як Так, у складнопiдрядному реченнi: На вiкнах висiли кремовi штори, вiд чого в кабiнетi панували сутiнки i прохолода (В. Винниченко) видiля ються двi частини. Перша з них є завер шеною: на вiкнах висiли кремовi што ри (вона не потребує поширення або конкретизацiï). Щодо залежноï части ни, то в нiй тiльки наявнiсть сполучно го слова вiд чого створює синтаксичну незавершенiсть речення: вiд чого в ка бiнетi панували сутiнки i прохолода. Деякi пiдряднi супровiднi набули характеру сталих висловiв: що й тре ба було довести, чого i слiд було сподi ватися, про що говорилося ранiше, з чим вас i вiтаємо: Розбуркала мене, як i треба було сподiватися, весна (М. Хвильовий). Головнi ознаки таких склад нопiдрядних речень: пiдрядна частина не вiдповiдає нi на яке питання; стоïть, як правило, пiсля головноï; поєднується з головною сполучним словом вiдносним займенником що в усiх вiдмiнкових формах. Примiтка. Видiляються ще складнопiд ряднi речення з пояснювальними вiдно шеннями (одна з частин пояснює другу, конкретизує ïï значення). Пiдрядна пояс нювальна частина приєднується до голов ноï (пояснювальноï) за допомогою сполуч никiв тобто, а саме, як-от i завжди стоïть 410 Граматика: морфологiя, синтаксис пiсля неï. У ролi приєднувального сполуч ена iнодi використовуються вставнi слова (правда, точнiше, словом, тiльки, майже, зокрем а, навiть), при цьому кома пiсля них й ставиться: Планета iснує для всiх в однаковiй мiрi, принаймнi так повинно бути (О. Гончар). Я тебе, батьку, i не бачив навiть, тiль ки на збiльшенiй фотокарточцi у рушни ку (В. Голобородько). Це слiд так поводитися i висловлюва тись, тим паче при дiтях (Ю. Борисенко).

СкладнопIдряднI супровIднI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13387