СкладнопIдряднI речення з послIдовною пIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13393


Послiдовною пiдряднiстю назива ють таке пiдпорядкування, при яко му перше пiдрядне речення залежить вiд головного, а решта послiдовно одне вiд одного: Загинув би, напевно, люд нещас ний, якби погасла та маленька iскра любовi братньоï, що помiж людьми у деяких серцях горiла ти хо (Леся Украïнка ). Схема цього речення така: заякоï [ = — ], якби ( = -),( Ш = ) умови означ. УВАГА! При кресленнi горизонтальноï (лiнiйноï) схеми речення сполучне слово, що приєднує пiдряд не речення до головного й виступає членом пiдрядноï частини, беремо в дуж ки, а сп о л у ч н и к п iд р я д н о с тi, який виконує тiльки службову роль, ставимо м iж дужками. Графiчно структуру речення мож на показати й за допомогою верти кальноï схеми, де кожне просте ре чення прямокутник: Думою тугу розвiю1, Щоб був я завжди таким2. Яким мене мати вродила Й благословила в свiти3. В. Стус. Головна частина Думою тугу розвiю; Пiдрядна частина першого ступеня щоб був я завжди таким; Пiдрядна частина другого ступеня яким мене мати вродила й благосло вила в свiтi. 413 УКРА НСЬКА МОВА Схема речення така: з якою метою? [ = — ] , ЩОб ( = ), IЦОб ( — = ). мети мети Горизонтальна схема речення така: [ }, щоб ( = -),( яким -= й=). мети означ. У складних реченнях з послiдов ною пiдряднiстю кожна з пiдрядних частин виступає як головна щодо на ступноï пiдрядноï. Тому пiдрядну час тину, яка безпосередньо повязується з головною, називають пiдрядною частиною першого ступеня; пiдрядну частину, залежну вiд пiдрядноï пер шого ступеня, називають пiдрядною частиною другого ступеня i т. д.

СкладнопIдряднI речення з послIдовною пIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13393