СкладнопIдряднI речення з пIдрядними умови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13381


Складнопiдрядним реченням з пiдрядним умови називають складне речення, пiдрядна частина якого вка зує на реальну чи нереальну (тобто бажану або можливу) умову, за якоï вiдбувається чи могла б вiдбутися дiя головного речення. Пiдрядне умовне речення вiдповi дає на питання за якоï умови? i з єд- нується з головним сполучниками якщо, якже, коли, як, раз (коли вира» Граматика: морф ологiя, синт аксис аеться реальна дiя), коли б, якби, аби, ч11 (коли виражається нереальна дiя): Коли вже народився ти поетом, За все вiдповiдай у цiм життi. Б. Олiйник. Як мовчанням душу уяремлю, То який же в бiса я поет? Л. Костенко. Якби не поезiï дивнiï чари, Убогi жили б ми, понурi, як хмари.
I. Франко. Як в нацiï вождя нема, Тодi вождi ïï поети.
. Маланюк. Якщо пiдрядна умовна частина стоïть перед головною i
зєднується з нею сполучниками якщо, якби, коли, то в
головному реченнi зявляється спiввiдносне до сполучника слово
то: Якщо ви вдало виберете працю i вкладете в неï всю свою душу,
то щастя само вас знайде (К. Ушинський ). Як нема в головi, то й на
базарi не купиш. Як голова сивiє, то чоловiк мудрiшає.
Коли сам добре не знаєш, то не говори. Коли хлiб на возi, то
нема бiди в дорозi (3 Н ар . те.). Сполучники якщо, коли, як у та ких
реченнях синонiмiчнi мiж собою 1 тњму здатнi замiняти один одного.
Сполучник якби можна замiнити сполучниками коли i якщо лише з часткою
б: Якби менi черевики, то пiшла б я на музики (Нар. те.) Коли б ме нi
черевики, то пiшла б я на музики. Потрiбно розрiзняти за значенням i
сполучники якщо i якби. Сполучник якщо вживається в реченнях з
реаль ною умовою, а якби з нереальною: Життя не кiнчається
смертю, Якщо залишається сад (В. Терен ). Якби я турбувався лиш
про себе, Вже б онiмiв давно вiд самоти. Д. Павличко. Визначення
умовноï пiдрядноï час тини нерiдко ускладнюється тим,
що вона може мати додаткове значення: вiдтiнок причини: Не
злякає Страшний божий суд, якщо (бо) не злякав людський (О.
Довженко); допусту: У вiдкритiм бою, якщо й поране но, то тебе
врятують товаришi (О. Гончар). РОЗРIЗНЯЙТЕ! Особливо виразно
вiдчувається ум овно-часовий зв язок, якщ о пiдрядна частина
приєднується д о головноï сполучником коли.
Звертайте увагу на ф орм у присудка: я кщ о вiн стоïть у теперiш
ньом у часi, то ум овний в iд тiн о к переважає, а якщ о
присудок у ф орм i м инулого часу, то пiдрядна частина має
часове значення. I ще: якщ о коли м ож на зам iнити на якщ о, а коли
б на якби, то це будуть с кл а д н о п iд р я д н i ре чення з
пiдрядним умови: 407 УКРАÏНСЬКА МОВА К о ли (я кщ о ) ти впав на
полi бою В т яж ком у, рат ному трудi, Т од i б езсм ерт я над т обою
З д iй м а є кр и л а м олодi. П. Воронько. Я к i б т о зв у ки
розiт нулись, Коли б (якби) ви дивних струн торкнулись. Л. Костенко.
У се д о кр и х т и я з лю дьм и дiлив, К о л и м iст а , i села, i
дороги В кривал ись полум ‘ям свинцевих злив
I. Савич. Коли звук завмирав, глухнув, тодi тиша, зда валось,
нашорошувала настовбурчувала сво ï чут ливi в уха (. Гуцало).

СкладнопIдряднI речення з пIдрядними умови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13381