СкладнопIдряднI речення з пIдрядними способу дIÏ, мIри або порIвняльними orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13369


Серед складнопiдрядних речень з пiдрядними обставинними є група конструкцiй, у яких пiдрядна части на вказує на якiснi чи кiлькiснi озна ки дiï або стану, про якi говориться в головнiй частинi. Залежно вiд структури, значення, наявностi опорних слiв та сполучних засобiв такi складнопiдряднi речення будуються за трьома основними мо делями.
1. Складнопiдрядним реченням з пiдрядним способу дiï називають
складне речення, пiдрядна частина якого вказує на спосiб
перебiгу дiï або стану головноï частини i вiдповiдає
на питання як? яким спо собом? З головним реченням пiдряднi спо собу
дiï поєднуються сполучниками як, що, щоб, мов, немов,
мовби, наче, нiби i сполучним словом як. Сполуч- 399 УКРА
ÏНСЬКА МОВА ному слову й сполучникам (за винят ком нiж) у
головному може вiдпо вiдати спiввiдносне слово так, що
виступає в ролi обставини способу дiï: I рости, i дiяти
нам треба так, Щоб аж гримiло з краю в край. П. Тичина. Я хочу так
життя прожити, Вiддати днiв тугий налив, Щоб зло, страшне й
несамовите, Останнiй подих спопелив. А. Малишко. Як будеш робити,
так буде i земля родити (Нар. те.).
2. Складнопiдрядним реченням з пiдрядним мiри або ступеня назива ють
складне речення, у якому пiд рядна частина вказує на мiру чи
ступiнь вияву дiï головноï час тини або на ступiнь вияву
оз наки, якостi, вираженоï прик метником, прислiвником або
iменни ком у головному реченнi, тобто дає кiлькiсну
характеристику, i вiдповi дає на питання наскiльки? якою
мiрою? до якоï мiри?: На левадi за верболозами тепер зiбралося
стiльки синяви, що мож на в нiй брести по колiна, як водою (М.
Стельмах). Так тихо, спокiйно в зелених бере гах, що хочеться сiсти
на човен i поплисти (М. Коцюбинський). Повiтря вже вигрiто до
тiєï мiри, що аж нiби пронизує наскрiзь (В. Барка).
А зоряно так, що, здається, зоря ми в вiчi сипле (М арко
Вовчок). Пiдряднi мiри або ступеня поєдну ються з головною
частиною сполуч никами щоб, як, що, мов, наче, мов немовби, начебто
та сполучними сло вами скiльки, наскiльки, яким у го ловнiй частинi
вiдповiдають спiввiд носнi слова так, ст iльки, настiльки, такий,
такою мiрою, парними спо лучниками що…то, чим…тим:
Пiсеннiсть Ш евченковоï лiрики настiльки приваблива i природна,
що багато його поезiй стало народ ними пiснями ( О. Гончар).
Серпневий день т акий пого жий, мов перший день життя (М. Драй-Хмара
). Чим вище дерево, т им корiнь глиб ше (Нар. те.). Що далi йшли, то
все частiше зупинялися. Скiльки зiр у високому небi, Стiльки спiвiв
у серцi моïм. В. Сосюра. Вигострю, виточу зброю iскристу,
Скiльки достане снаги менi й хисту. Леся Украïнка.
3. Складнопiдрядним реченням з пiдрядним порiвняльним називають складне
речення, пiдрядна частина якого пояснює головну шляхом по
рiвняння, зiставлення на ос новi будь-яких асоцiацiй i
вiдповiдає на питання як саме?: Грдматика: морфологiя, синт
аксис I блiдий мiсяць на ту пору З-за хмари де-де виглядав, Неначе
човен в синiм морi То виринав, то потопав. Зацвiла в долинi червона
калина, Нiби, засмiялась дiвчина-дитина. З те. Т. Шевченка. Гаснуть
вогнi у мiстi, нiби в безод ню моря падають зорi янтарнi (М.
Рильський). Межи зеленими килимами бiлiє гречка, наче хто
розiслав великi шматки полотна бiлити на сонцi (М. Коцюбинський ). А
тепер у серцi щось тремтить i грає, Як тремтить на сонцi гiлка
золота. М. Рильський.

СкладнопIдряднI речення з пIдрядними способу дIÏ, мIри або порIвняльними orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13369