СкладнопIдряднI речення з пIдрядними наслIдковими orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13383


Складнопiдрядним реченням з пiд рядним наслiдковим називають ре чення, пiдрядна частина якого вка зує на наслiдок того, про що говори ться в головнiй: Вночi йти гiрською стежкою було небезпечно, так що туристи вирi шили зупинитися на вiдпочинок (3 газети ). На небi збиралися великi хмари, так що можна сподiватися вели кого дощу (Н. Рибак). Мiсяць, пiдводячись вгору, пiрнає в загустiлу хмару, так що виднiєть- ся лише срiбний край (М. Стельмах). Теплий туман слався по полю i на ливав балку по самi вiнця, так що дерева потопали в ньому (М. Ко цюбинський ). Здоровенний дуб розлягся, розши рився своïм кострубатим гiллям так що аж темно було (М. Коцю бинський). Пiдрядне наслiдку вiдноситься д0 головного речення в цiлому й приєд нується сполучником так що, який не має в головному спiввiдносного слова. Пiдряднi наслiдковi на питання не вiдповiдають i завжди стоять пiсля головноï частини. РОЗРIЗНЯЙТЕ! С кладнопiдрядне речення з пiд р яд н и м наслiдку та способу д iï, у я ко м у в го л о в н iй частинi є спiввiдносне слово т ак, а п iд р я д н а приєднуєть ся до головного сп о л учн и ко м що. Вiдмiннiсть м iж ними ш укайте на м е ж i го л о в н о ï i пiдрядноï частини: якщ о сполучник т ак щ о не розчлено вується, а слово т ак не м о ж е зм iн ю вати мiсця, то пiдрядна частина є н а с л iд ко в о ю (ком а ста виться перед сполучником т ак що). Якщо слово т ак належ ить д о го л о в н о ï частини, то пiдрядна є обставиною с п о со б у д iï. Часом Д есна розливалася т ак пишно, що у водi потопали не т iльки лiси й сiнокоси (0 . Д о в ж ен ко ) скл а д н о п iд р я д н е з пiдряд ним способу дiï. Часом Д есна розливалася пишно, т ак що. у водi потопали не тiльки лiси й сiнокоси з пiдрядними наслiдку. Сонце пекло т ак, ш о й уночi ст еп пашiв (Ю. Яновський). Сонце т ак пекло, шо й уночi ст еп пашiв. Сонце пекло, т ак шо й уночi ст еп пашiв. Розквiтло нове ж ит т я т ак, шо старому не ма вороття. Так розквiтло нове життя, щ о старому немо вороття. Розквiтло нове жит т я, т ак шо старому не- м а вороття.

СкладнопIдряднI речення з пIдрядними наслIдковими orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13383