СкладнопIдряднI речення з пIдрядними мIсця orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13365


Складнопiдрядним реченням з пiдрядним мiсця називають таке ре чення, у якому пiдрядна частина вка зує на мiсце, простiр, напрям дiï, про якi говориться в головнiй частинi, i вiдповiдає на питання де? куди? звiдки? З головним пiдрядне речення по єднується сполучними словами де, куди, звiдки (звiдкiля), яким у голов ному можуть вiдповiдати спiввiд носнi слова-прислiвники тут, там. 397 УКРАÏНСЬКА МОВА туди. десь, звiдти, звiдтiля, кудись. Наприклад: А де нема любовi i страждання, Там не живе. не бється i життя, Олександр Олесь. Там, де ти колись iшла, Диво-стежка зацвiла Вечоровою матiолою, Житом-долею свiтанковою. Б. Олiйник. Тепер я скрiзь, де свiтло i любов (П. Филипович). Куди голова задумала, туди й ноги несуть (Нар. те.). Звiдки вiтер, звiдти й щастя (Нар. те.). РОЗРIЗНЯЙТЕ Пiдрядне речення мiсця безпосередньо або через спiввiдносне слово вiдноситься тiльки до присудка двоскладного або односкладного го ловного речення. Якщо ж воно вiдноситься до пiдмета, додатка або обставини, вираженоï iменником з прийменни ком, то, незважаючи на наявнiсть сполучних слiв де, куди, звiдки, є пiдрядним означальним: Повiй, вiтре, на Вкраïну (яку?), Д е покинув я дiвчину. В. Петренко. Щ е в дитинствi я ходив у трави, В гомiнливi трепетнi лiси (якi?), Д е дуби мовчали величаво У краплинах ранньоï роси.
I. Свiтличний.

СкладнопIдряднI речення з пIдрядними мIсця orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13365