СкладнопIдряднI речення з пIдрядними мети orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13379


Складнопiдрядним реченням з пiд рядним мети називають речення, у якому пiдрядна частина вказує на ме ту того, про що йдеться в головному реченнi, i вiдповiдає на питання для чого? з якою метою? навiщо? Пiдряднi мети стосуються всього головного речення й приєднуються за допомогою сполучникiв щоб, для то го щоб, з тим щоб, аби: Я воскрес, щоб iз вами жити Пiд шаленством весняних злив. Свiт зiгрiв вiн своєю любовю. Перемiряв шляхи вiковi. Щоб нiколи конвалiï кровю Не ридали нiде в травi. I митi жодноï не можна повернути, Щоб заново, по-iншому прожить. З те. В. Симоненка. У головному реченнi можуть бути спiввiдноснi сполучникам вказiвнi слова для того, за тим, з тим, на те, з якими спiввiдносяться сполучники щоб, аби: Ми у свiтi покликанi для того, Щоб усе зробити навпаки. Л. Кисельов. Для того щоб створити щось кра сиве, треба нести красу в душi (Ю. Мушкетик). 405 ц ш УКРА ÏНСЬКА МОВА Д ля того щоб любити власний на род. не треба нам ненавидiти iнший народ (О.Кобилянська). Пiдрядна частина може займати будь-яке мiсце щодо головноï, але здебiльш ого стоïть пiсля неï, зрiд ка перед: Зерно в землю теж кладуть, щоб воно воскресло в житi (Б. Олiйник ). I зерно мусить вмерти, щоб дати в життєдавчому життi Жит тя (. Маланюк). Земле, засiйся зерном золотим, Щоб колосилася нива зелена. В. Грiнчак. Щоб прийшло на землю сподiване щастя, треба великоï працi (М. Коцюбинський). Щоб зворушувати iнших, треба бути самому зворушеним (О. Дов женко ). Сполучник щоб найпоширенi ший у складнопiдрядних реченнях з пiдрядними мети. Вживається вiн у всiх стилях украïнськоï мови. РОЗРIЗНЯЙТЕ! Складнопiдрядне речення з пiдрядним мети не можна визначити лише за характером сполуч никiв, адже сполучник щ об використовується i в складнопiдрядних реченнях iнших типiв: Т р е б а (чого?), щ об слова з багат их не зроби ли ся в б о гi пiдрядне з'ясувальне. / в н о ч i сил т а ки х нем ає (яких?), щ об наш е со нце погасит ь пiдрядне означальне. Т а к би впаст и (як?), ш об серце ж аль вос т аннє ст ис пiдрядне способу дiï. Я к сонце, пер ей т и х о т iв б и я п о с в iт i (навi щ о?), ш об з у с м iх о м зай т и з а м iд н и й небосхил Д о слова слово х а й п е р е л е т и т ь (з я ко ю ме тою ?), ш об через м о р е б р а т о зв а вс я брат и пiдрядне мети (З т в . М. Р и л ь с ь ко го ). За допомогою сполучника аби при єднуються пiдряднi речення мети пе реважно в розмовнiй мовi: Готовий я зробити все для вас, аби не бачить вас в такiм одчаï (Леся Украïнка ). Сполучники для того щоб, з тiєю метою щоб уживаються в науковому та публiцистичному стилях: З тiєю метою щоб одержати чис тий метал, оксид молiбдену вiд новлюють воднем (3 пiдручника). У ролi сполучника мети може ви ступати також частка нехай: Заграй менi, коханий, у сопiлку, нехай вона все лихо зачарує! (Леся Украïнка ).

СкладнопIдряднI речення з пIдрядними мети orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13379