СкладнопIдряднI речення З пIдрядними допустовими orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13385


Складнопiдрядним реченням з пiдрядним допустовим називають складне речення, пiдрядна частина якого виражає дiю, незважаючи на яку або всупереч якiй вiдбувається дiя в головному реченнi, i вiдповiдає на питання незваж аючи на що?: Хай смiються громи, ми не звер нем з своєï дороги. I хай вiдносин наш их свiт погасне, А спогади все ж будут ь жить в менi. Люблю! Я к в перший раз люблю, Хоч це любов моя остання. З те. О лександра Олеся. Пiдряднi допустовi речення вiдно сяться до головного в цiлому й з єд нуються сполучниками незважаючи на те що, хоч (х оч а), хай (нехай), дарма що: Хоч не одного там калiчили тi скали, Ми далi йшли…
I. Франко. Твiй дух не став приниженим i плюсклим, Хоч слала доля чорнi
килими. Л. Костенко. Даю тобi цей меч, Дарма що ти не сильна. Леся
Украïнка. Пiдряднi допустовi можуть стояти пе ред головним, у
серединi та пiсля нього: Х о ч мiнлива наша мода. Та не згубиться
нiколи Чарiвна словянська врода. В. Крищенко. Хотiлось всiм, хоча й
гнiтила втома. Зiбрати лан рясний до колоска. Д. Луценко. Захопило
лiто вересень в полон… Ще ультрамаринове тчеться полотно. Хоч
в разках калинових луг горить давно.
J. Драч. УВАГА! Якщо допустова пiдрядна частина стоïть перед
головною, то на початку головноï здебiльшого вживаються
протиставнi сполучники а, та, але, зат е, прот е, о дна к: Я к не м
уд р уй , а п р а вд и н iд е дiт и (Л . Г л iб о в ). Д е б я не
був, а все ж д у м к а м и л е ч у в Д о н е ч чину свою (В. С осю
ра). Н е х а й я от руєна зло ю ж у р б о ю , т а в п iс н i н
а в сяку о т рут у є л iк (Л е с я У к р а ïн к а ). Х оч
т я ж к о душ у берегт и П iд н е б о м ц им полуднiм , 4 т реба
йти, а т р еб а йт и Щ освят ом i щ обуднем . & Стус. Якщо
пiдрядна частина має уза- гальнювальне значення, то сполуч
ними засобами виступають поєднан ня сполучних слiв (вiдносних
зай менникiв i прислiвникiв) з пiдсилю вальною часткою не: хт о не,
що не, куди не, скiльки не або поєднання пiдсилювальноï
частки хоч з тими са- УКРАÏНСЬКА МОВА мими словами: хоч хто.
хоч який, хоч скiльки, хоч як: I де б я не був за далекою даллю,
Тебе ж, Украïно, завжди пiзнаю. А. Малишко. I скiльки не беруть
живлющоï водицi Немає дна в Езоповiй криницi. М.
Годованець.

СкладнопIдряднI речення З пIдрядними допустовими orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13385