СкладнопIдряднI речення з пIдрядними часу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13367


Складнопiдрядним реченням з пiдрядним часу називають речення, пiдрядна частина якого вказує на час дiï або стану, про якi йдеться в голов ному реченнi, i вiдповiдає на питання коли? доки? вiдколи? як довго? На який час? З головною частиною такi пiдряднi зєднуються за допомогою сполучних слiв коли, поки, доки, а також спо лучникiв як, як тiльки: Украïно! Доки жити буду, Доти вiдкриватиму тебе. В. Симоненко. Лиш доти варто в свiтi жити, по ки живеш i квiтнеш ти, Украïно (Т. Петриненко ). Уночi, як Чумацький Шлях срiб листу куряву простеле, вийди на Днiпро! (П. Тичина). Мене лiси здоровям напували, Коли ходив у ïхнiй гущинi. В. Симоненко. Як я малим збирався навеснi Пiти у свiт незнаними шляхами, Сорочку мати вишила менi Червоними i чорними нитками. Д. Павличко. Пiдрядна частина спiввiдноситься з усiм головним реченням, але пояс нює безпосередньо або через спiввiд* носне слово (тодi, доти) тiльки при судок у ньому, до iнших членiв ïï ВIД НОСИТИ не можна. Саме тому не можна вважати часовими речення, пiдрядна частина яких у головному реченнi по яснює обставину, виражену iменни ком з прийменником. Передусiм це 398 Гра мат и ка: морфологiя, синтаксис стосується речень з розчленованим складним сполучником: до (пiсля) того як до ( пiсля) то го, як; у той час як у той час, як. До того часу (якого?), як заграють сурми, спортсмени можуть стояти вiльно (з пiдрядним означальним). До того як заграють сурми, спортсмени можуть стояти вiльно (з пiдрядним часу). Пiдряднi частини часу можуть сто ять перед головною частиною, пiсля неï i в серединi ïï. Наприклад: Коли зiбралися всi учнi, тодi ди ректор запросив до класу гостей. Директор запросив до класу гос тей, коли зiбралися всi учнi. Тодi, коли зiбралися всi учнi, ди ректор запросив до класу гостей. РОЗРIЗНЯЙТЕ!
1. Пiдряднi частини часу не можна визначати ли ше за характером
сполучникiв та сполучних слiв, оскiльки слова коли, поки можуть
приєдну вати до головних ще й пiдряднi умовнi, озна чальнi та
з'ясувальнi: Настав час (який?), коли полт авська Богда- нiвка стала
м ист ецькою столицею Катерини Бiлокур (О. Гончар) пiдрядне
означальне. Я так люблю (що?), коли круг соняхiв над зо лотавими
ïх скроням и бурш т инних бдж iл р о ï гудуть (Г. Свiт
лична) пiдрядне зясувальне. Чого б не зробили словам и окриленi люди
(при якiй умовi?), коли б не ганьбили ïх т репет них слiв
словоблуди (I. М урат ов) пiдрядне умови. Люблю (що?), коли виводит
ь лiт о остан нi грози на парад (М. Б рат ан) пiдрядне з'ясувальне.
2. Iнколи в пiдряднiй частинi зi сполучним сло вом коли
поєднується два значення часу й умови, тому важко
визначити, якого типу таке пiдрядне речення. Наприклад: Тодi
пiзнається цiннiсть часу, коли вiн ут ра чений (Г. Сковорода).
Наведене пiдрядне речення може вiдповiдати на питання коли? i за я к
о ï умови? О тже, у таких складнопiдрядних реченнях умовно-
часовi вiд ношення i пiдрядну частину можна трактувати як пiдрядну
часу або умови.

СкладнопIдряднI речення з пIдрядними часу orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13367