СкладнопIдряднI речення з однорIдною супIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13395


Це такi складнопiдряднi речення, у яких двi або бiльше пiдрядних час тини залежать вiд одного й того само го слова головного речення або вiд го ловного речення в цiлому й вiдповiда ють на те саме питання. Пiдряднi частини в таких конс трукцiях, як правило, приєднуються до головноï за допомогою однакових сполучникiв чи сполучних слiв: Хотiла б я пiснею стати У цю хвилину сумну , __ 2 Щоб вiльно по свiту лiтати , з Щоб вiтер розносив луну . Леся Украïнка. Або: з якою метою?» ^якою метою? У таких реченнях пiдряднi пре дикативнi частини є реченнями од ного виду (або всi означальнi, або всi пiдряднi часу, причини, умови тощо). У наведеному прикладi пiдряднi речення пояснюють головне в цiло му, вiдповiдають на питання з якою метою?, приєднуються до неï сполуч ником щоб, мiж собою спiввiдносять ся, як однорiднi члени речення. Саме тому такi пiдряднi речення можуть поєднуватися м iж собою сполучниками сурядностi чи безспо лучниково: Хiба не вiрите1, що скоро день засвiтить2, Що сонце наше вже з-за обрiю встає3, Що хiд його спинить нiщо не зможе в свiтi I цвiту нашого нiщо вже не убє?!5 Олександр Олесь. 414 Граматика: морфологiя, синтаксис Схема речення: У реченнi чотири пiдряднi одно рiднi предикативнi частини, але в ос таннiй сполучник що опущений. Це речення поєднується з попереднiм за допомогою сурядного єднального сполучника i. За правилом, перед одиничним єднальним сполучником, який поєднує двi пiдряднi частини, кому не ставимо. Сполучник пiдрядностi чи сполуч не слово може зберiгатися, повто рюючись перед кожною пiдрядною частиною: Пишiть листи i надсилайте вчасно Коли ïх ждуть далекi адресати2, Коли є час3, коли немає часу4 I коли навiть нi про що писати5. Л. Костенко. Схема цього речення: за якоï имови? коли (=-), коли (=-), коли (=) i коли (=). умови умови умови умови Або: Звязок мiж пiдрядними речення ми в таких конструкцiях може бути й безсполучниковим: Тепер я бiгаю в поле й годинами слухаю1, як в небi спiвають хори2, грають цiлi оркестри3 (М. Коцю бинський). Схема речення: що? [~ = и = ], (як = -),( = — ). зясув. зясув. Або: Ш Ш Iнодi однорiднi пiдряднi частини приєднуються за допомогою рiзних сполучникiв чи сполучних слiв, але при цьому пiдряднi речення залиша ються однотипними: 1 2 Не знаю я , що буде пiсля нас , В якi природа убереться шати3. Л. Костенко. У цьому реченнi двi пiдряднi час тини пояснюють у головному реченнi присудок, вiдповiдають на питання чого? (є пiдрядними зясувальними) i приєднуються сполучними словами що, в якi.

СкладнопIдряднI речення з однорIдною супIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13395