СкладнопIдряднI речення з неоднорIдною супIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13397


Неоднорiдною супiдряднiстю нази вають таке пiдпорядкування, при якому кiлька пiдрядних частин рiз них типiв пояснюють якийсь один член головноï частини або ж вiдно сяться до рiзних ïï членiв: Скiльки б не судилося страждати , Все одно благословлю завжди День , коли мене родила мати Для життя, для щастя, для бiди. В. Симоненко. Схема речення: незважаючи на що? який? (Скiльки = ),[ = ], (коли = -). допуст. означ. Або: ~2 Ш Ш Перша пiдрядна частина пояснює в головному реченнi присудок благослов лю, а друга пiдрядна додаток день. Таку неоднорiдну супiдряднiсть при якiй пiдряднi частини поясню' ють рiзнi члени ГОЛОВНОГО речення прийнято називати паралельною пiдряднiстю. Неоднорiдна супiдряднiсть може набувати й таких семантико-синтак- сичних вiдношень: Щоб прийшло на землю сподiване щастя треба великоï працi2, б0 щастя не дається дурно3 (М. Ко цюбинський ). Обидва пiдряднi речення поясню ють головне речення в цiлому, але вiдповiдають на рiзнi питання: перше на питання навiщо? i є пiдрядним ме ти, а друге на питання чому? i є пiдрядним причини. Схема речення: навiщо? чому? Щоб( = — ) ,[ = ] ,б о (- = ). мети причини Або: ш г л т I вже коли ти похитнувсь у .i словi, Вважай , що похитнувся у собi. Б. Олiйник. за якоï умови? що? I вже коли ( = ) умови зясув. 416 Граматика: морфологiя, синтаксис Ще один тип неоднорiдноï супiд рядностi коли пiдряднi речення одного виду пояснюють рiзнi члени головноï частини: Ми працю любимо, що в творчiсть перейшла2, I музику палку1, що нiжно серце тисне3. М. Рильський. Схема речення: яку? яку? [-=, (що = ), 1, (иш = ). означ. означ. Або: Й
4. Супiдрядне речення з супiдряд нiстю i послiдовною пiдряднiстю.
Благословен той день i час1, коли прослалась килимами земля2, яку
сходив Тарас малими босими нога ми3, земля2, яку скропив Тарас
дрiбними росами-сльозами4 (М. Ри льський ). Схема речення: яка?
означ. означ. означ. Або: Ш Ш Це речення поєднує
послiдовну пiдряднiсть та однорiдну супiдряд нiсть, тобто має
пiдряднiсть мiшано го типу. Примiтка. Iнколи для пiдсилення змiсту
пояснюване слово в реченнi може повторю ватися. У наведеному реченнi
повторюється пiдмет першого пiдрядного речення земля. I доки
є память в людей1 i живуть матерi2, допоти й сини, що спiткну
лись об кулi живуть3 (Б. Олiйник). Схема речення: доки? часу часу
означ. Або: Це речення з пiдряднiстю мiшано го типу.

СкладнопIдряднI речення з неоднорIдною супIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13397