СкладнопIдряднI речення з кIлькома пIдрядними orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13391


Складнопiдрядним реченням з кiль кома пiдрядними є багатокомпонент не речення, що складається з трьох i бiльше предикативних частин, поєд наних звязками пiдрядностi. За характером взаєм озвязку пiд рядних речень з головним видiляють три типи складнопiдрядних речень з кiлькома пiдрядними:
1. Складнопiдряднi речення з по слiдовною пiдряднiстю.
2. Складнопiдряднi речення iз супiд ряднiстю (однорiдною i неод
норiдною).
3. Конструкцiï, що поєднують у собi супiдряднiсть i
послiдовну пiдряд нiсть (мiшаного типу).

СкладнопIдряднI речення з кIлькома пIдрядними orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13391