СкладнопIдрядне речення з неповним порIвняльним реченням: orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13375


1. Якщо в конструкцiï є iменник у на зивному вiдмiнку з
конкретним значенням (пiдмет): Як парость виноградноï лози,
Плекайте мову. М. Рильський. Пiзно я повертався додому, прихо див
обвiяний духом полiв, як дика квiтка (М. Коцюбинський ).
2. Якщо стрижневим словом у конст рукцiï є займенник (вiн
завжди вказує на конкретний предмет): Ти така ж втомлена,
земле, як i я (М. Коцюбинський ). I, як нiхто, я добре знав, що
книга ця прадавня (А. Кичинський).
3. Якщо в конструкцiï наявний тiльки присудок (пiдмет зрозумiлий з
го ловного речення): Журавель сумно поскрипує, нiби спiв
чуває чоловiковi (М. Стельмах).
4. Якщо в конструкцiï є додатки й обставини, що залежать вiд
пропу щеного присудка: Душа моя розкрита для кожного, як квiтка для
роси (М. Коцюбинський ). Людинi потрiбна довiра, Як золоту точна
мiра, Як житовi повен колос. Як птицi щасливий голос.
. Летюк. Вже над мiстом вогнi розцвiли, Як у лузi ромашки. Д. Луценко.
За структурою неповнi порiв няльнi речення подiляються на: речення з
пропущеним пiдметом: дiя пiдрядноï частини порiвнюється з
дiєю головноï при спiльному пiдме товi (порiвнюються рiзнi
дiï, що ви конує одна й та сама дiйова особа):
Ллється море, Плеще в берег, Б ється в сiрi скелi, Мов з
кайданiв хоче вийти На степи веселi. Олександр Олесь. Чайка скиглить
лiтаючи, Мов за дiтьми плаче. Т. Шевченко. I зозуля десь кує
остання. Мов цвяхи у тишу забиває. К.Дрок. УВАГА! У
порiвняльних пiдрядних частинах цього типу пiдметiв немає, вони
пропущенi, але ïх легко встановити з головних частин. речення з
пропущеним присудком: пiдмет пiдрядноï частини порiвню
ється з пiдметом головноï при спi льному присудковi
(порiвнюється виконання однiєï i тiєï
самоï дiï рiзними пiдметами): 403 УКРАÏНСЬКА МОВА Надо
мною в'ються хмари, Як над чайкою орли. Олександр Олесь. У книги
люди, наче бджоли в соти, Знесли духовний, чародiйний мед. Д.
Павличко. Як батько сина, вчить мене Тарас Вростати в землю жилавим
корiнням. Д. Луценко. УВАГА! У реченнях цього типу пропущенi
присудки, якi однаковими з присудками головноï частини. ïх
теж легко вiдновити, якщо в пiдряднiй частинi є додаток або
обставина. Примiтка. У мовознавствi iснують рiзнi погляди на
класифiкацiю порiвняльних конструкцiй зi сполучниками як, мов, нiби,
наче та iн.

СкладнопIдрядне речення з неповним порIвняльним реченням: orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13375