Складний присудок orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13255


Складним називають присудок, ут ворений з двох i бiльше компонентiв, що є комбiнацiєю рiзних типiв при судкiв: Простий дiєслiвний + складений iменний: Ж iнки вт омились бути некра сивими (Л. Костенко). Я хочу бути вiчно юним, незлам но-молодим (П. Тичина). Складений дiєслiвний + складений iменний: Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу (В.Симо- ненко ). Хотiла б я пiснею стати у сюю хви ли н у ясну… ( Л еся Украïнка). Складений дiєслiвний + складений дiєслiвний: Вiн спробував почати готува' тися до випускних iспитiв.

Складний присудок orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13255