СкладнI речення з суряднIстю I пIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13403


Складнi речення iз сурядним i пiд рядним звязком можуть мати рiзну будову.
1. Складне речення, у якому суряд ним звязком поєднується
просте й складнопiдрядне речення: Нi, любий, я тобi не дорiкаю1, А
тiльки смутно2, що не можеш ти Своïм життям до себе
дорiвнятись3. Леся Украïнка. Або:
= ],що( = ~).
причини 1 1 К а г О X Так марили айстри в осiннiм пiвснi Про трави
шовковi, про сонячнi днi1, I в мрiях ввижалась ïм казка ясна2, Де
квiти не вянуть3, де вiчна весна . Олександр Олесь. [ = -],(д е ~ =
),(де = -~) ______ означ. означ.
2. Складне речення, у якому суряд ним звязком поєднуються склад,
нопiдрядне й просте речення: Поки живий1, я хочу справдi жити2, А
боротьби життя менi не страх3.
I. Франко. доки? (Поки = ),[- = ] часу Або: Е р Ь д — О I ш Ми
пiдем1, де трави похилi2, Де зорi в яснiй далинi3, I карiï очi,
i рученьки бiлi Ночами насняться менi4. А. Малишко. куди? чкуди? [
— = ], (де -), (де — ) мiсця мiсця Або:
> 1 I 4
420 Граматика: морфологiя, синтаксис З Складне речення, у якому суряд
ним звязком поєднується кiлька простих i складнопiдрядне
речення: Серце моє клiтка1, А пiснi пташки2, Що об неï
бються I на волю рвуться В небо, в сяйво дня3. Олександр Олесь. [ ' = I
а якi? [-==], (Щ0 = I = ) означ. Або: i i К д~р. 2 [ Правда, колись вiн
бачив далекi краï, де сонце i море навперейми на магались
розгорнуть перед ним своï дива, але то було давно, i бу денне
життя ущерть занесло по пелом згадки (М. Коцюбинський). якi? [ —
= ], (де — i — = ), але [ = ], i [ — = ] означ. Або:
i Iу алеI з I , iI 4
4. Складне речення, у якому суряд ним звязком поєднуються два чи
кiлька складнопiдрядних речень: прадавнi скарби1, що намертво ле
жать у землi2, i є живi скарби3, що йдуть по землi вiд
поколiння до по колiння, огортаючи глибинним ча рам людську душу4
(М. Стельмах ). Я К I? ”ЯКI? [=-], (ЩО = ), i [=*-], (що = ) означ.
означ. Або: 1 | Н~ i~ .з 1 Ш Ш
5. Складне речення, у якому два чи кiлька речень, зєднаних
сурядним звязком, мають спiльне пiдрядне: Земле рiдна! Мозок мiй
свiтлiє1 I душа яснiшою стає2, Як твоï сподiванки i
мрiï Т7- З У життя вливаються моє . В. Симоненко. при
якiй умовi? Мiж двома сурядними реченнями, зєднаними
неповторюваними спо лучниками i (й), та (i), якщо вони мають спiльне
пiдрядне речення, коми не ставимо. Але кому ставимо: коли сурядний
сполучник i пов торюється:
Якби жiнок не стало на землi1, Сади зiв'яли б, так i не розцвiвши2, I потонув би цiлий свiт в iмлi3, Й поети не писали б гарних вiршiв4. К. Курашкевич. при якiй умовi? пiдрядне Н СПIЛЬНИМ ДЛЯ ДВОХ головних речень, тому кому пе ред сполучником i ставимо: Коли осiнь вмирає на сивому-си- зому вiтрi1, ми старiєм на рiк2, i немає на долю управи3 (Б. Олiй ник).

СкладнI речення з суряднIстю I пIдряднIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13403